About kevjmarry

This author has not yet filled in any details.
So far kevjmarry has created 8 blog entries.

Národný projekt

NÁRODNÝ PROJEKT "POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II" Materská škola v školskom roku 2020/2021 realizuje Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II". Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v rámci regionálneho školstva. Zameraný je na vytváranie predpokladov pre zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov v materských školách,

Dopravné ihrisko, cyklotrasa

Deti v Materskej škole Lednické Rovne majú možnosť využívať nové dopravné ihrisko a cyklotrasu vedúcu okolo celého areálu. Dopravné ihrisko má nový asfaltový koberec, náter so značením a dopravné značky. Počas pobytu vonku budú deti poznávať dopravné značky a pravidlá bezpečnosti cestnej premávky. Deti majú možnosť získať praktické overenie teoretických poznatkov z dopravnej výchovy

Vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávanie Materská škola zabezpečuje svojim pedagogickým a odborným zamestnancom AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE v zmysle § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Adaptačné vzdelávanie Adaptačné vzdelávanie je povinný absolvovať pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý nastupuje prvý krát do pracovného pomeru v

Projekt “Múdrie hranie”

MŠ Lednické Rovne sa zapojila do rozvojového projektu „Múdre hranie“, z ktorého sa nám podarilo získať finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia materskej školy v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok slúžiacich na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Vybudovali sme knižnicu, do ktorej boli zakúpené nové knihy pre predškolákov a pedagogických zamestnancov. Bádateľské činnosti zaraďujeme v MŠ

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné: Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a

Týždeň 18.05.-22.05.2020

Obsahový celok: Pozeráme s láskou Téma: Naša planéta Zem (rozmanitosť, ochrana)   Vzd.oblasť/ podoblasť Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti Jazyk a komunikácia Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach. Deti majú možnosť vyjadriť svoje pocity, zážitky a získané vedomosti rôznym spôsobom (v rámci výtvarných činností). Stvárňuje svoje

Týždeň 04.05.-08.05.2020

Aktivizovanie porozumenia, chápania dôležitosti pevného, citového vzťahu medzi mamou a dieťaťom. Vzd.oblasť/ podoblasť Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti Jazyk a komunikácia Uvažuje nad infor. prezentovanými prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, porovnáva ich s vlastnou skúsenosťou a s tým, čo vie z iných zdrojov. Zaraďujeme do činností nielen texty publikované v knižnej

Go to Top