NOVEMBER: Obsahový celok: Chráň si svoje zdravie

Témy: Ľudské telo-ako funguje moje telo

Zdravie a pohyb, správne obliekanie

Čo ohrozuje a čo upevňuje naše zdravie

Zdravá výživa

Časové a priestorové vzťahy

Účasťou na konkrétnych, na seba nadväzujúcich aktivitách rozvíjame u detí poznávanie častí ľudského tela, jeho funkcií a významu starostlivosti oň.

Ľudské telo – ako funguje moje telo : Podporovanie poznania častí ľudského tela a stimulovanie porozumenia a významu jeho funkcií.

Zdravie a pohyb, správne obliekanie: Poznávanie dôležitosti pohybu pre udržanie zdravého tela

Čo ohrozuje a upevňuje zdravie: Aktivizovanie poznania významu starostlivosti o svoje zdravie, svoj chrup a uvedomenia si dôležitosti preventívnej starostlivosti.

Zdravá výživa: Uplatňovanie kritického myslenia pri zdôvodňovaní významu ochrany svojho zdravia a zdravia iných.

V nasledujúcej téme oboznamujeme deti s časovými vzťahmi roku – deň, týždeň, mesiac, ročné obdobia, rok.

Časové a priestorové vzťahy: Orientovanie a získavanie vedomostí v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami.

Týťdeň: 22.-26.11.2021

Téma: Zdravá výživa

Vzd.oblasť/ podoblasť Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti
Jazyk a komunik. Rozhodne, či sa dve slová rýmujú. V texte básní, riekaniek, hádaniek a vyčítaniek deti vyhľadávajú slová, ktoré sú si zvukovo podobné (rýmujú sa), k zadaným slovám vyberajú ďalšie zvukovo podobné slová z radu slov, ktoré ponúka učiteľka alebo navrhujú vlastné slová. Ako sa orientuje v zvukovej štruktúre slova? Hra na básnikov : Rýmovačky
Pracovný list č.1
Matem. a práca s inf. V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom. Zisťovanie počtu umožňuje učiteľka deťom využívať v rôznorodých prostrediach (tieto prostredia využíva aj na zadávanie úloh, ktoré nemajú riešenie, alebo majú viac riešení) Manipulácia predmetov: Vytvor skupinu
Pracovný list č.2
Column 5 Value 2
Človek a príroda Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť vzduchu. Učiteľka s deťmi diskutuje o prejavoch pohybu vzduchu, ktoré poznajú z bežného života (prievan, vietor, pohyb teplého vzduchu nad výhrevnými telesami a pod.). Učiteľka vytvára situácie, v ktorých majú deti možnosť vnímať prítomnosť vzduchu rôznymi zmyslami (Diskutuje s deťmi o význame vzduchu pre život človeka, rastlín a živočíchov. Ako dieťa postupuje, aby zistilo o pozorovanom jave, situácii viac? Pokusy: – -fúkanie vzduchu do vody slamkou
– Vytláčanie vzduchu zo špongie
– Nafukovanie balóna
Pracovný list č.3
Umenie a kultúra Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho. Učiteľka podnecuje hravé skladanie nefiguratívnych tvarov do zloženého tvaru, vznik novotvaru (napr. plošných geometrických tvarov z farebného papiera) alebo skladanie kartónových tlačených písmen (do tvarov postavičiek). Nový zložený tvar možno na výkres obkresliť, ofrotážovať, prilepiť a pod., a je možné ho doplniť kresbou alebo maľbou. Dokáže pomenovať artefakty iných detí? Ako sa o nich vyjadruje? Pracovný list č.4
Ovocný tanier- strihanie, skladanie, lepenie
http://krokotak.com/2021/08/paper-fruits/
Zdravie a pohyb Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy S pomocou učiteľky sa deti snažia charakterizovať zdravé a nezdravé stravovanie. Vysvetľuje sa im význam rovnováhy príjmu a výdaja energie (obezita a podvýživa). Dôležité je vysvetliť pitný režim. Čo dieťaťu chutí a čo nie?
Aké jedlo považuje za zdravé (alebo nezdravé)?
Čo rado pije? Vie, či je tento nápoj zdravý?
Čo si predstaví pod obezitou a ako vysvetlí jej vznik?
Nácvik básne : Zdravý deň
Prezentácia: Zdravé a nezdravé potraviny
Pracovný list č.5
Rozprávka : Nespokojný stravník
http://krokotak.com/2018/11/creative-pasta-craft/
Zdravie a pohyb/ Ovláda správnu techniku behu. Prostredníctvom vhodných telesných cvičení a pohybových hier učiteľka deťom pomáha osvojiť si a zdokonaliť správnu techniku základných lokomočných pohybov (slalomový beh) Pohybové Hry.
Na Peška, Na húsky, Ihla niť uzlík
Človek a svet práce/ Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne používaných výrobkov. Učiteľka sprostredkuje deťom vedomosti o výrobe niektorých vybraných výrobkov (napr. výroba múky z obilia a chleba z múky; výroba masla zo smotany; výroba džúsu z ovocia; výroba recyklovaného papiera z novín; príprava čaju zo sušených bylín; sušenie liečivých bylín, húb a ovocia a pod.), pričom realizovateľné postupy s nimi uskutočňuje a o postupoch spolu diskutujú. Ako vníma hodnotu technologických zariadení a to, ako človeku v živote pomáhajú?
Ako premýšľa o potravinách a ich zdrojoch
Pieseň: Varím varím polievočku

Pracovný list č.6

ZDRAVPTNÉ CVIČENIE: FÍHA tralala – film Cvičíme od mala – OVOCNÝ ROCK https://www.youtube.com/watch?v=stuqFfRhQe0

ZDRAVÝ DEŇ( báseň )

Vitamíny- to sú veci, ktoré máme radi všetci. Na raňajky ku chlebíku, pridám syrík i papriku.

A na obed- veru hej, špenátik mám najradšej. Večeru len ľahkú mám, zdravý šalát rád si dám.

VARÍM POLIEVOČKU (Pieseň)

Varím polievočku pre ocka i pre mamičku, varím polievočku, aj ja si z nej dám.

Mrkva, hrášok, zeleninka, dobre sa nám po nej spinká, mňam, mňam, polievočka, chutná je a fajn.

/: Auto, balón, vláčik, je tu koník, slon a vtáčik:/ zachutia aj vám.

Polievočka skvelá, zdravá, každý deň nám silu dáva, mňam, mňam, polievočka, chutná je a fajn.

NA STIAHNUTIE

Pracovný list č.1 Rýmovačky

NA STIAHNUTIE

Pracovný list č.2 Matematika

NA STIAHNUTIE

Pokusy – vzduch

NA STIAHNUTIE

Pracovný list č. 4 Zdravé a nezdravé potraviny

NA STIAHNUTIE

Pracovný list č.5 Zdravé dobroty

NA STIAHNUTIE

Pracovný list č.6 Chlieb

NA STIAHNUTIE

Prezentácia – Zdravé a nezdravé potraviny

NA STIAHNUTIE

Prezentácia – Nespokojný stravník

NOVEMBER: Obsahový celok: Chráň si svoje zdravie

Témy: Ľudské telo-ako funguje moje telo

Zdravie a pohyb, správne obliekanie

Čo ohrozuje a čo upevňuje naše zdravie

Zdravá výživa

Časové a priestorové vzťahy

Účasťou na konkrétnych, na seba nadväzujúcich aktivitách rozvíjame u detí poznávanie častí ľudského tela, jeho funkcií a významu starostlivosti oň.

Ľudské telo – ako funguje moje telo : Podporovanie poznania častí ľudského tela a stimulovanie porozumenia a významu jeho funkcií.

Zdravie a pohyb, správne obliekanie: Poznávanie dôležitosti pohybu pre udržanie zdravého tela

Čo ohrozuje a upevňuje zdravie: Aktivizovanie poznania významu starostlivosti o svoje zdravie, svoj chrup a uvedomenia si dôležitosti preventívnej starostlivosti.

Zdravá výživa: Uplatňovanie kritického myslenia pri zdôvodňovaní významu ochrany svojho zdravia a zdravia iných.

V nasledujúcej téme oboznamujeme deti s časovými vzťahmi roku – deň, týždeň, mesiac, ročné obdobia, rok.

Časové a priestorové vzťahy: Orientovanie a získavanie vedomostí v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami.

Týždeň: 15.11.-19.11.2021

Téma: Čo ohrozuje a upevňuje naše zdravie

 

Vzd.oblasť/ podoblasť Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti
Jazyk a komunikácia

Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia (horizontálne línie)

Prostredníctvom cielených výtvarných a pracovných aktivít na voľnej ploche si dieťa rozvíja vizuálno-motorickú koordináciu pohybu ruky, zápästia a prstov pri jej cielenom pohybe.

Aké typy grafomotorických prvkov mu robia problémy?

Prstová rozcvička: Kreslenie prstom do múky, piesku,.

Pracovný list č.1

Matem. a práca s inf.

Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa možností konkrétnej materskej školy), vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky.

Učiteľka využíva digitálne pomôcky pre predškolský vek, ktoré má MŠ k dispozícii na zoznamovanie sa a ovládanie základných činností, ktoré poskytujú špeciálne podrobnejšie ovládanie digitálnych pomôcok a hier, ktoré stimulujú:– vyfarbovanie čiar a uzavretých plôch Kreslenie v programe Tux paint

 

Využitie grafického programu Revelation Natural Art

Človek a príroda Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb. Učiteľka dáva dôraz na spoznávanie vybraných liečivých a jedovatých rastlín. Venuje sa objasneniu úžitku z pestovania rastlín Rozvíjanie poznania objavovaním rôznych druhov

– triediť lúčne, záhradné, liečivé kvety, dobré a jedovaté huby

Prezentácia , Pracovné listy č.2

 Zdravie a pohyb Má správne držanie tela v stoji a v sede Správne držanie tela v rôznych polohách(stoj, sed, ľah) učiteľka podporuje zdravotnými cvičeniami. Súčasťou aktivít sú  relaxačné a uvoľňovacie cvičenia Ako stojí, sedí, leží (správne/chybné držanie tela )

Pohybová hra : Kubo velí

https://www.facebook.com/watch/?v=1180916795615294

Zdravie a pohyb

Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.

 Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie.

Spolu s učiteľkou deti uvádzajú základné znaky choroby a jej vplyvu na denný režim.

Učiteľka uvádza príklady zdravie ohrozujúcich situácií (poštípanie hmyzom, popálenie, poranenie atď.) a diskutuje s deťmi o ich vlastnej skúsenosti.

Čo považuje dieťa za chorobu?

Ako dieťa opisuje návštevu u lekára (bojí sa lekára?)

Aktivita splnená 15.11.2021
Človek a spoločnosť

Odmieta kontakt s neznámymi osobami.

Opisuje a hodnotí spolu s deťmi, čo je bezpečné a čo nebezpečné správanie. Za akých okolností si dieťa uvedomuje dôsledky svojho správania? Aktivita splnená 15.11.2021
Umenie a kultúra Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách Učiteľka imitačne osvojuje s deťmi tanečné prvky, tanečnú chôdzu, tanečný beh, prísunový krok Koľko tanečných prvkov má osvojených? Štyri kroky dopredu, štyri kroky dozadu – SPIEVANKOVO

https://www.youtube.com/watch?v=q3Zr4RvTMLg

Hra Kubo velí:

Učiteľka alebo dieťa hovorí formulku Kubo velí napr. vzpažiť, upažiť, skákať na jednej nohe, stáť ako socha, vyplaziť jazyk, chodiť ako kačka, urobiť lastovičku… – ostatní musia spraviť to, čo Kubo zavelil. Kubo občas povie len činnosť bez formulky Kubo velí, vtedy deti nesmú reagovať, kto sa pomýli, vypadne z hry.

Hra Na medveďa:

V strede kľačí dieťa- medveď, okolo neho chodia deti a recitujú:

1. Kto to spí pod bučkom, prikrytý je kožúškom.(chôdza v kruhu).

2. Ticho byť, nebudiť, bo to medveď môže byť. (chôdza po špičkách v kruhu, tíško rozprávajú)

3. Utekajte medveď je, keď vyskočí, všetkých zje. (beh v kruhu)

4. Héj. (medveď vyskočí a naháňa deti)

 

Prstová rozcvička ku pracovným listom:

Každá rúčka má prstíčky, zavrieme ich do pästičky. Bum, bum, na vrátka, to je rozprávka krátka.

Ručičky sa spolu hrajú, roboty sa neľakajú, bum, bum, na vrátka, to je rozprávka krátka.

na stiahnutie

Pracovné listy č.1

na stiahnutie

Pracovné listy č.2

na stiahnutie

Pracovný list na jemnú motoriku – Rebrík

na stiahnutie

Pracovný list na jemnú motoriku – Tučniak

na stiahnutie

Prezentácia – Medicína

na stiahnutie

Prezentácia – Rastliny