FEBRUÁR

Obsahový celok: Moje ruky objavujú

Téma: Tradície a remeslá

Týždeň: 7.-11.02.2022

Téma: Tradície a remeslá

Vzd.oblasť/ podoblasť Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti
Jazyk a komunik. Pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu. Učiteľka po dohode s deťmi vymedzí základné pravidlá komunikácie v triede. Ako sa správa k osobe, s ktorou hovorí? Počúva ho? Čaká, kým druhý dopovie?
Matem. a práca s inf. Pri usporiadaní 3 predmetov určí predmet s najväčším zvoleným rozmerom (najdlhší, najkratší, najužší,…) Deti porovnávajú a usporadúvajú útvary v ich celkovej veľkosti a jednotlivých rozmeroch.
Človek a príroda Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania. Rozpúšťanie látok vo vode Príloha č.7

https://www.youtube.com/watch?v=S74bP_EjN7o

Umenie a kultúra Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady piesne či skladby. Deti identifikujú vizuálne i sluchom nástroje Orffovho inštr. Identifikujú vizuálne i sluchom nástroje Orffovho inštr., zvládajú techniku hrania na ne. Piesne Remeslá
Zdravie a pohyb Ovláda rôzne techniky podliezania. Učiteľka využíva na zaradenie rôznych techník podliezania aj náradia a náčinie. Ako podlieza prekážku? Príloha č. 6

https://www.youtube.com/watch?v=n9LMZcnudLk

Človek a svet práce/ Pozná niektoré tradičné remeslá. Učiteľka sa venuje diskusii o rôznych tradičných remeslách, pričom sa sústreďuje na aktuálnu skúsenosť detí. Aké remeslá a profesie volí pri spontánnych hrách? Príloha č.1 Prezentácia

Príloha č.2 Prezentácia

Príloha č.3 Prezentácia

Príloha č.4 Vyfarbovanie

Príloha č.5 Tkáči

Príloha č.1

Prezentácia  č.1

Príloha č.2

Prezentácia č.2

Príloha č.3

Prezentácia č.3

Príloha č.4

Vyfarbi si 🙂

Príloha č. 5

Vyskúšaj si tkáčske remeslo 🙂

Príloha č.6

Cvičenie

Príloha č.7

Experiment