Prezentácia – To je naša škôlka

Pozrite si prezentáciu a spoznajte našu MŠ

O škôlke

Materská škola sa nachádza v obci Lednické Rovne, Súhradka 204, ktorej zriaďovateľom je obec Lednické Rovne. Škola je samostatný právny subjekt s kapacitou 115 detí a sídli v samostatnej budove. Školský vzdelávací program našej materskej školy nesie názov „Žiť hravo a zdravo“ a je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

V tomto školskom roku je v prevádzke 5 tried, ktoré sú rozdelené podľa vekovej skupiny detí, dve triedy predškolákov, Lienky a Žabky , stredná trieda Rybičky a Slniečka a najmladšia veková skupina Motýliky. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 12 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

MŠ úzko spolupracuje s obecným úradom, CPPP, ZŠ, ZUŠ, obecnou políciou, s CVČ v Púchove a s rodičmi. Uskutočňujú sa rôzne voľnočasové aktivity, ako je výstava detských a rodičovských prác z plodov jesene, výrobky z odpadového materiálu, Deň jablka, stretnutie Mikuláša s deťmi, Tvorivé dielne –vianočná výzdoba, pečenie medovníkov, vianočné besiedky, detský karneval, Deň matiek, návšteva v klube dôchodcov- program detí, Športová olympiáda, MDD – súťaže, návšteva knižnice v ZŠ, divadelné predstavenia pre deti.

Zapájame sa do výtvarných súťaží „Vesmír očami detí“, „Dúhový kolotoč“, „Dielo tvojich rúk“, „Žitnoostrovské pastelky“ z ktorých deti získavajú rôzne ocenenia. Polročne sa vydáva školský časopis Predškolák, ktorý informuje rodičov o dianí v MŠ .

Škola je zameraná na podporu zdravia, správnu životosprávu detí a jej zamestnancov, na ochranu životného prostredia, na prevenciu kriminality, dopravnú výchovu, pohybové aktivity, ktoré vedú k aktívnym zručnostiam detí chrániť si a vážiť svoje zdravie.

Našou snahou je, aby materská škola bola vo všetkých smeroch školou kreatívnou, ktorá sa opiera o partnerstvo a spoluprácu. Hlavným cieľom je vytvoriť pozitívnu klímu v triedach, aby deti dochádzali do materskej školy s dôverou a radosťou.

Vážení rodičia!

Vítame Vás a Vaše dieťa v našej materskej škole a prajeme Vám spokojnosť, radosť a príjemné chvíle strávené v našom zariadení.

K tomu, aby spokojnosť z pobytu Vašich detí v MŠ bola obojstranná, je potrebná spolupráca medzi rodičmi a pedagogickými zamestnancami. Z tohto dôvodu Vás žiadame o rešpektovanie Školského poriadku MŠ Lednické Rovne, požiadaviek a informácií triednych učiteliek.

Do MŠ sa prijímajú len zdravé deti. Rodič/zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do MŠ predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa je zdravé a prichádza z bezinfekčného prostredia.

Potrebné informácie o Vašom dieťati – jeho návyky, zručnosti, potreby nahláste triednej učiteľke.

Dieťa je potrebné priviesť najneskôr do 8.00 hod. a prevziať do 15.30 hod. Dieťa zo stravy je možné odhlásiť jeden deň vopred. V prípade, že dieťa ochorie počas noci alebo rána, stravu si môžete prísť vybrať do obedára.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy vo výške 20,00 € na jedno dieťa. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Uvedené poplatky sa vyberajú v zmysle všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2021 a 4/2021 schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Lednické Rovne.

Poplatky za MŠ a stravu sa uhrádzajú vždy do 10. dňa v danom mesiaci (napr. za mesiac september zaplatiť do 10.9.)

Bližšie informácie ohľadom stravovania u p. vedúcej školskej jedálne.

Čo potrebuje Vaše dieťa v MŠ:

• papučky s pevnou pätou, podpísané celým menom

• pyžamo vyšité celým menom

• náhradné spodné a vrchné oblečenie

• hygienické vreckovky

• vhodnú obuv

• primerané oblečenie k ročnému obdobiu

Tešíme sa na spoluprácu!

Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí materskej školy počas pandémie ochorenia COVID-19 /s platnosťou od 25.01.2022/

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie od lekára

Rodič predkladá pri nástupe do školy na začiatku školského roka a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa (Príloha ).

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné v materskej a špeciálnej materskej škole.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie

(1) Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

(2) Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.

(3) Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

(4) Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

(5) Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

(6) Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.

Máte otázku?

Ak máte pre nás otázku, vyplňte tento formulár a budeme sa snažiť Vám čo najrýchlejšie odpovedať.