Prezentácia – To je naša škôlka

Pozrite si prezentáciu a spoznajte našu MŠ

O škôlke

Materská škola sa nachádza v obci Lednické Rovne, Súhradka 204, ktorej zriaďovateľom je obec Lednické Rovne. Škola je samostatný právny subjekt s kapacitou 115 detí a sídli v samostatnej budove. Školský vzdelávací program našej materskej školy nesie názov „Žiť hravo a zdravo“ a je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

V tomto školskom roku je v prevádzke 5 tried, ktoré sú rozdelené podľa vekovej skupiny detí, dve triedy predškolákov, Lienky a Žabky , stredná trieda Rybičky a Slniečka a najmladšia veková skupina Motýliky. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 12 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

MŠ úzko spolupracuje s obecným úradom, CPPP, ZŠ, ZUŠ, obecnou políciou, s CVČ v Púchove a s rodičmi. Uskutočňujú sa rôzne voľnočasové aktivity, ako je výstava detských a rodičovských prác z plodov jesene, výrobky z odpadového materiálu, Deň jablka, stretnutie Mikuláša s deťmi, Tvorivé dielne –vianočná výzdoba, pečenie medovníkov, vianočné besiedky, detský karneval, Deň matiek, návšteva v klube dôchodcov- program detí, Športová olympiáda, MDD – súťaže, návšteva knižnice v ZŠ, divadelné predstavenia pre deti.

Zapájame sa do výtvarných súťaží „Vesmír očami detí“, „Dúhový kolotoč“, „Dielo tvojich rúk“, „Žitnoostrovské pastelky“ z ktorých deti získavajú rôzne ocenenia. Polročne sa vydáva školský časopis Predškolák, ktorý informuje rodičov o dianí v MŠ .

Škola je zameraná na podporu zdravia, správnu životosprávu detí a jej zamestnancov, na ochranu životného prostredia, na prevenciu kriminality, dopravnú výchovu, pohybové aktivity, ktoré vedú k aktívnym zručnostiam detí chrániť si a vážiť svoje zdravie.

Našou snahou je, aby materská škola bola vo všetkých smeroch školou kreatívnou, ktorá sa opiera o partnerstvo a spoluprácu. Hlavným cieľom je vytvoriť pozitívnu klímu v triedach, aby deti dochádzali do materskej školy s dôverou a radosťou.

Vážení rodičia!

Vítame Vás a Vaše dieťa v našej materskej škole a prajeme Vám spokojnosť, radosť a príjemné chvíle strávené v našom zariadení.

K tomu, aby spokojnosť z pobytu Vašich detí v MŠ bola obojstranná, je potrebná spolupráca medzi rodičmi a pedagogickými zamestnancami. Z tohto dôvodu Vás žiadame o rešpektovanie Školského poriadku MŠ Lednické Rovne, požiadaviek a informácií triednych učiteliek.

Do MŠ sa prijímajú len zdravé deti. Rodič/zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do MŠ predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa je zdravé a prichádza z bezinfekčného prostredia.

Potrebné informácie o Vašom dieťati – jeho návyky, zručnosti, potreby nahláste triednej učiteľke.

Dieťa je potrebné priviesť najneskôr do 8.00 hod. a prevziať do 15.30 hod. Dieťa zo stravy je možné odhlásiť jeden deň vopred. V prípade, že dieťa ochorie počas noci alebo rána, stravu si môžete prísť vybrať do obedára.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy vo výške 20,00 € na jedno dieťa. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Uvedené poplatky sa vyberajú v zmysle všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2021 a 4/2021 schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Lednické Rovne.

Poplatky za MŠ a stravu sa uhrádzajú vždy do 10. dňa v danom mesiaci (napr. za mesiac september zaplatiť do 10.9.)

Bližšie informácie ohľadom stravovania u p. vedúcej školskej jedálne.

Čo potrebuje Vaše dieťa v MŠ:

• papučky s pevnou pätou, podpísané celým menom

• pyžamo vyšité celým menom

• náhradné spodné a vrchné oblečenie

• hygienické vreckovky

• vhodnú obuv

• primerané oblečenie k ročnému obdobiu

Tešíme sa na spoluprácu!

Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí materskej školy počas pandémie ochorenia COVID-19

/s platnosťou od 18.10.2021/

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti

● Ak ide o dieťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, rodič predkladá:

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ vystavené rodičom — pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, že jeho neprítomnosť trvala tri a viac po sebe idúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov), a to z akýchkoľvek dôvodov (napr. ochorenie, trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod.).

Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast— pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu ochorenia, a to len v tom prípade, ak lekár po prezenčnom vyšetrení dieťaťa posúdi, že je potrebné „Potvrdenie od lekára“ vystaviť z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.

● Ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rodič predkladá:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ vystavené rodičom — pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, že jeho neprítomnosť trvala tri a viac po sebe idúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) z iných dôvodov ako ochorenia

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavené rodičom—pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade že neprítomnosť dieťaťa v materskej škole trvala od 3 do 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, ktoré si nevyžadovalo osobné vyšetrenie u všeobecného lekára pre deti a dorast.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti môže v takomto prípade vystaviť rodič bez obmedzenia, aj opakovane viackrát počas školského roka

Potvrdenie od lekára“ vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast—pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, ak jeho neprítomnosť trvala viac ako sedem po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, o priebehu ktorého mal všeobecný lekár pre deti a dorast vedomosť.

Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z.

Povinné predprimárne vzdelávanie

(1) Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

(2) Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.

(3) Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

(4) Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

(5) Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

(6) Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.

Máte otázku?

Ak máte pre nás otázku, vyplňte tento formulár a budeme sa snažiť Vám čo najrýchlejšie odpovedať.