Obsahový celok: Pozeráme s láskou

Téma: Naša planéta Zem (rozmanitosť, ochrana)

 

Vzd.oblasť/
podoblasť
Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti
Jazyk a
komunikácia
Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach. Deti majú možnosť vyjadriť svoje pocity, zážitky a získané vedomosti rôznym spôsobom (v rámci výtvarných činností). Stvárňuje svoje zážitky z čítania vo výtvarných činnostiach Reprodukcia, kreslenie: Rozprávka, ktorú mám najradšej
Matem. a
práca s info.
Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka …) dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na určené miesto.

Iniciuje činnosti, pri ktorých deti spontánne opisujú polohu objektu, prípadne ho umiestňujú na dané miesto (skrývačky).

Prílohač.1

Slovný diktát

Človek a
príroda

Opíše Zem ako súčasť vesmíru.

Učiteľka diskutuje s deťmi o ich predstavách o Zemi ako o vesmírnom telese (používa najmä glóbus). Diskutuje s deťmi o rôznych vesmírnych telesách, najmä o Zemi a iných planétach, Slnku a iných hviezdach a o Mesiaci a iných obežniciach planét. Diskutuje o spôsoboch, pomocou ktorých človek skúma vesmír. Prílohač.2

Prezentácia

Príloha č.3

Umenie a
kultúra

Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami hudobnej dramatiky.

Učiteľka spoločne s deťmi vyberá vhodnú hudbu na vykreslenie prostredia, nálady a postáv v hudobno-dramatických celkoch a hudobných rozprávkach.

Aké hudobno-vyjadrovacie prostriedky zvolí na dotvorenie deja, nálady či postáv hudobno-dramatického celku? Príloha č.4
Zdravie a
pohyb

Manipuluje s náčiním

Učiteľka využíva pri manipulácii s náčiním rôzne cvičenia ako podávanie a odrážanie lopty rôznej veľkosti Podávanie a odrážanie lopty: Loptová škôlka
Človek
a spoločnosť

Pozná najznámejšie prírodné krásy našej vlasti, napr. Vysoké Tatry alebo Dunaj.

Učiteľka vedie riadený rozhovor na tému prírodné krásy našej vlasti.

Rozpráva sa s deťmi o skúsenostiach, ktoré s krajinou majú a o tom, ako človek krajinu mení (napríklad výstavbou miest, priehrad a pod.).

Akým spôsobom vníma dieťa ako človek pretvára krajinu (stavbami, poľnohospodárstvom a podobne)?

Príloha č.5
 
Na stiahnutie

Príloha č.1

Na stiahnutie

Príloha č.2

Na stiahnutie

Príloha č.3

NA STIAHNUTIE

Príloha č.4

Na stiahnutie

Príloha č.5

Na stiahnutie

Doplňujúce aktivity