Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2021(vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 01. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku:

Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2021, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Spádová materská škola:

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania:

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok; ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.

Rozhodnutie riaditeľa materskej školy:

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. (t. j. pre školský rok 2021/2022 do 15. júna 2021).Odporúča sa, aby riaditeľ školy písomne oznámil zriaďovateľovi počet prijatých detí a počet neprijatých detí. Ak riaditeľ materskej školy prijme dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné z inej obce, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

Terminológia Odklad školskej dochádzky sa ruší:

Odklad sa už nenahlasuje v základnej škole a jej riaditeľ ani nevydáva Rozhodnutie o odklade. Prechodným ustanovením sa ustanovila možnosť ešte jeden školský rok otvoriť, v prípade potreby, nulté ročníky v lokalitách s nedostatočnými kapacitami v materských školách v školskom roku 2021/2022 a tiež prípravné ročníky v základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, títo žiaci ukončia nultý ročník alebo prípravný ročník 31.augusta 2022

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Lednické Rovne:

– Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Jeho prijímanie sa explicitne viaže na jeho trvalý pobyt, nie na trvalý pobyt zákonných zástupcov.

-Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté len vtedy, ak majú zvládnuté základné hygienické návyky a ak MŠ má vytvorené vhodné kapacitné ,materiálne, personálne a iné podmienky.

-Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami školský zákon aj vyhláška o MŠ umožňuje, ale neukladá to riaditeľovi ako povinnosť.

-Ak dieťa do MŠ nenastúpi do 14 dní od dátumu nástupu uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí a zákonný zástupca neuvedie dôvod neprítomnosti, na jeho miesto môže riaditeľka prijať iné dieťa.

Riaditeľka deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok a kritérií dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných v pedagogickej rade školy.

V prípade zvýšeného záujmu môžu byť zohľadnené tieto podmienky:

-pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do materskej školy sa uprednostnia deti s trvalým bydliskom na území obce pred uchádzačmi s iným trvalým bydliskom;

Ak je počet detí prihlásených do materskej školy na nasledujúci školský rok vyšší, ako je

možné prijať v zmysle § 28 ods. 10 až 15 zákona č. 245/2008, riaditeľ MŠ rozhodne o prijatí

podľa poradia:

1. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek päť rokov

2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

3. deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek päť rokov

4. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 4 roky

5. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 3 roky

Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené:

-základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky .)

-základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní) -základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára )

-základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou. (základné slovné spojenia)

Bc. Jarmila Provazníková

Riaditeľka MŠ