Novinky

Zápis detí do MŠ šk.rok 2020/2021

Miesto prijímania žiadostí na školský rok 2020/2021: MŠ Lednické Rovne Termín: od 29.04.2020-30.04.2020 Čas: od 08.00 hod. – 13.00 hod Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade §

Stravovanie

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín v školskej jedálni MŠ: Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je

Všeobecné info

Prijímanie detí do Materskej školy Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.O prijatí do

Formy denných činností v MŠ

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:  hry a činnosti podľa výberu detí,  zdravotné cvičenie,  vzdelávacia aktivita,  pobyt vonku,  činnosti zabezpečujúce