Novinky

Zápis detí do MŠ šk.rok 2020/2021

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre šk. r. 2020/2021 Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať, v zmysle Rozhodnutia ministra školstva (Číslo: 2020/10610:1-A1030, Bratislava 26. marca 2020

Stravovanie

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín v školskej jedálni MŠ: Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je

Všeobecné info

Prijímanie detí do Materskej školy Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.O prijatí do

Škôlkari poznávajú tradície

Vďaka podpore obchodného reťazca TESCO Nadácia Pontis, naša MŠ získala, v projekte "Škôlkari poznávajú tradície", finančný dar v hodnote 600 EUR. V tejto hodnote boli zakúpené kroje pre deti. Ďakujeme, že ste