Kontaktné informácie

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

596/2003 Z. z. ZÁKON z 5. novembra 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úplné znenie je možné zobraziť po kliknutí na prílohu nižšie.

Na otvorenie prílohy doporučujeme program Adobe Reader.

Kategória: Legislatíva | Zobrazení: 2091

Tento článok nájdete v kategóriach :

Prílohy k článku :

596_2003.pdf (556.38kB)

Oznamy

V dňoch 18. - 19. 02. 2014 od 10,00 hod. do 15, 30 hod. sa uskutoční zápis detí do MŠ.

Rodičia, ktorí majú záujem prihlásiť dieťa do MŠ Lednické Rovne k 01.9.2014 môžu si prihlášku vyzdvihnúť v kancelárií MŠ alebo vytlačiť z webovej stránky školy.
Zo sebou je potrebné priniesť OP rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa.
Do MŠ sa prednostne prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou, deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti  štvorročné a trojročné.  Len  ak sú vytvorené vhodné podmienky a kapacita školy to umožňuje, môžu sa prijať deti aj mladšie ako tri roky (dieťa je bez plienok a vie požiadať učiteľku o vykonanie svojich biologických potrieb) a deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Písomnú žiadosť predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením  od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží okrem písomnej žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Aktuality

Pohľadnica pre Komenského

Česká Národná Agentúra  pre európske vzdelávanie, dáva možnosť všetkým školám zapojeným v projekte Comenius zaslať jednu Pohľadnicu pre Komenského na výstavu pohľadníc ...
09. apríl 2009 | zobraziť

COMENIUS WEEK

Rok 2009 je vyhlásený za Európsky rok kreativity a inovácií, preto Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania vyhlásila pre školy zapojené do akcie Comenius Školské ...
09. apríl 2009 | zobraziť