Novinky

Národný projekt

NÁRODNÝ PROJEKT "POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II" Materská škola v školskom roku 2020/2021 realizuje Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II". Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v rámci regionálneho školstva. Zameraný je na vytváranie predpokladov pre zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov v materských školách,

Stravovanie

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín v školskej jedálni MŠ: Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom materských škôl za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca nasledovne: vo výške nákladov na nákup potravín podľa

Vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávanie Materská škola zabezpečuje svojim pedagogickým a odborným zamestnancom AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE v zmysle § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Adaptačné vzdelávanie Adaptačné vzdelávanie je povinný absolvovať pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý nastupuje prvý krát do pracovného pomeru v

Škôlkari poznávajú tradície

Vďaka podpore obchodného reťazca TESCO Nadácia Pontis, naša MŠ získala, v projekte "Škôlkari poznávajú tradície", finančný dar v hodnote 600 EUR. V tejto hodnote boli zakúpené kroje pre deti. Ďakujeme, že ste nás v hlasovaní podporili :)

Go to Top