O škôlke

Materská škola sa nachádza v obci Lednické Rovne, Súhradka, 204, ktorej zriaďovateľom je obec Lednické Rovne. Škola je samostatný právny subjekt s kapacitou 112 detí a sídli v samostatnej budove. Školský vzdelávací program našej materskej školy nesie názov „Žiť hravo a zdravo“ a je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

V tomto školskom roku je v prevádzke 5 tried, ktoré sú rozdelené podľa vekovej skupiny detí, dve triedy predškolákov, Včielky a Lienky, stredná trieda Žabky a Slniečka a najmladšia veková skupina Motýliky. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 12 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

MŠ úzko spolupracuje s obecným úradom, CPPP, ZŠ, ZUŠ, detskou lekárkou, obecnou políciou, s CVČ v Púchove a s rodičmi. Uskutočňujú sa rôzne voľnočasové aktivity, ako je výstava detských a rodičovských prác z plodov jesene, výrobky z odpadového materiálu, Týždeň zdravia a športu „Oco, mami cvičte s nami“, Deň jablka, stretnutie Mikuláša s deťmi, Tvorivé dielne –vianočná výzdoba, pečenie medovníkov, vianočné besiedky, detský karneval, Deň matiek, návšteva v klube dôchodcov- program detí, Športová olympiáda, MDD – súťaže, návšteva knižnice v ZŠ, divadelné predstavenia pre deti.

Zapájame sa do výtvarných súťaží „Vesmír očami detí“, „Dúhový kolotoč“, „Dielo tvojich rúk“, „Žitnoostrovské pastelky“ z ktorých deti získavajú rôzne ocenenia. Štvrťročne sa vydáva školský časopis Predškolák, ktorý informuje rodičov o dianí v MŠ .

Škola je zameraná na podporu zdravia, správnu životosprávu detí a jej zamestnancov, na ochranu životného prostredia, na prevenciu kriminality, dopravnú výchovu, pohybové aktivity, ktoré vedú k aktívnym zručnostiam detí chrániť si a vážiť svoje zdravie.

Našou snahou je, aby materská škola bola vo všetkých smeroch školou kreatívnou, ktorá sa opiera o partnerstvo a spoluprácu. Hlavným cieľom je vytvoriť pozitívnu klímu v triedach, aby deti dochádzali do materskej školy s dôverou a radosťou.

Máte otázku?

Ak máte pre nás otázku, vyplňte tento formulár a budeme sa snažiť Vám čo najrýchlejšie odpovedať.