Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre šk. r. 2020/2021

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať, v zmysle Rozhodnutia ministra školstva (Číslo: 2020/10610:1-A1030, Bratislava 26. marca 2020 , časť pre materské školy) nasledovne:

a) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí,

b) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. (To nastane v prípade dlhodobého uzatvorenia MŠ)

Po skončení núdzového stavu, ktorý vyhlásila vláda SR (uznesenia č. 114 z 15.03.2020 a č. 115 z 18.02.2020), zákonní zástupcovia doručia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho očkovaní, najneskôr však do skončenia adaptačného pobytu – do 30.11.2020, následne dieťa plynule pokračuje v riadnom edukačnom procese,

c) ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnov-zdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. (To nastane v prípade dlhodobého uzatvorenia MŠ)

Po skončení núdzového stavu, ktorý vyhlásila vláda SR (uznesenia č. 114 z 15.03.2020 a č. 115 z 18.02.2020), zákonní zástupcovia doručia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho očkovaní a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr však do skončenia diagnostického pobytu – do 30.11.2020, následne dieťa plynule pokračuje v riadnom edukačnom (vzdelávacom)procese.

Žiadosť si môžu zákonní zástupcovia stiahnuť z webovej stránky

MŠ Lednické Rovne www.msledrovne.sk

Vyplnenú žiadosť a podpísanú od oboch zákonných zástupcov dieťaťa podá osobne iba jeden zákonný zástupca. Vloží ju do pripravenej papierovej schránky umiestnenej v hlavnom vchode materskej školy, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení (vstup len s rúškom na tvári, bezpečné odstupy osôb min. 2 metre, vlastné pero, ochranné rukavice) v termínoch 04.05. 2020 dopoludnia v čase od 08,00 h – do 11,00 h a 05.05.2020 v čase od 12,00 h – do 15,00 h.

Ak nemá zákonný zástupca možnosť stiahnuť si žiadosť z webovej stránky, táto bude pripravená, v uvedené dni v hlavnom vchode MŠ.

Podmienky prijímania v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z zostávajú nezmenené. https://www.minedu.sk/data/files/9270_prijimanie-deti-na-predprimarne-vzdelavanie_december-2019_final2.pdf

Po zaevidovaní prihlášky a ich celkovej sumarizácii po oboch termínoch zápisu, riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí/ neprijatí dieťaťa iba na adaptačný pobyt a rozhodnutie odovzdá zákonnému zástupcovi. V prípade ďalších zmien toto usmernenie bude priebežne doplnené