Miesto prijímania žiadostí na školský rok 2020/2021: MŠ Lednické Rovne

Termín: od 29.04.2020-30.04.2020

Čas: od 08.00 hod. – 13.00 hod

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. av súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SRč. 308/ 2009 Z. z.

Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ:

 spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

 dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia

povinnej školskej dochádzky,

 dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

 dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

 s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a

 s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 3-ročné deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky do 31. 08. 2020 a staršie deti .

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť na webovej stránke školy www.ledrovne.sk a v kancelárii riaditeľky MŠ v mesiaci apríl v čase od 10,00 hod. – 12.00 hod. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je potrebné potvrdiť od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa.