Prijímanie detí do Materskej školy

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.O prijatí do materskej školy rozhodne riaditeľka školy v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní .Žiadosť vydáva riaditeľstvo a následne ju aj vyplnenú prevezme.

Podmienky prijatia:

Prednostne:

• deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku

• deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

• deti s dodatočným odkladom plnenia povinnej školskej dochádzky

• deti, ktoré sú v opatere osamelého zákonného zástupcu

• deti zo sociálne znevýhodneného prostredia /potrebné predložiť potvrdenie/

• deti, ktoré nedovŕšili 3 roky sa prijímajú iba v prípade voľnej kapacity

Ostatné podmienky:

• riadne vyplnená a podpísaná žiadosť, potvrdenie pediatra o povinnom očkovaní

• 3-ročné deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky do 31. 08. 2019 a staršie deti

• osvojené základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky .)

• osvojené základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní, prezúvaní)

• osvojené základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára)

• základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou.