Obsahový celok: Pozeráme s láskou

Téma: Môj rodný kraj, štátne symboly

Zámer utvárania a upevňovania si vzájomných vzťahov v rodine, prehlbovanie národného povedomia, lásky k vlasti, rodnému kraju, tradíciám, štátnym symbolom je obsahom nasledujúcich projektov.

Vzdel. oblasť/

podoblasť

Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti

Jazyk a

komunikácia

Rozčlení zvolené slová na slabiky.

Dbáme na to, aby deti postupne dokázali základné analyticko-

syntetické činnosti so slovami vykonávať samostatne, bez podpory.

Ktoré analyticko-

syntetické činnosti

so slovami mu

robia problém?

Hra so slovami:

Príloha č.1

Pracovný list

Matematika/

práca s info.

Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.

Postupne prenáša zodpovednosť za rozhodovanie (je to dobre, má

to dobre a pod.), pri vhodných úlohách iniciuje kontrolu nájdených riešení.

 

Rozprávanie:

Objekty

a ich vlastnosti

Hra:

Pravda –

nepravda

Príloha č.2

Človek

a príroda

Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť vzduchu.

Učiteľka s deťmi diskutuje o prejavoch pohybu vzduchu, ktoré poznajú

z bežného života (prievan, vietor, pohyb teplého vzduchu nad výhrevnými

telesami a pod.). Učiteľka vytvára situácie, v ktorých majú deti možnosť

vnímať prítomnosť vzduchu rôznymi zmyslami (napr. fúkanie vzduchu do

vody slamkou; vytláčanie vzduchu zo špongie pod vodou, nafukovanie balóna

a pod.). Diskutuje s deťmi o význame vzduchu pre život človeka, rastlín

a živočíchov.

Ako dieťa postupuje, aby zistilo o pozorovanom jave, situácii viac?

Rozprávanie: Čo dýchame

Pokus Nafúkni balón

Pozorovanie: Fúkaj vetrík

Príloha č.3

Umenie

a kultúra

Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady piesne či skladby.

Vytvárame situácie, v ktorých deti využívajú Orffove aj samostatne zhotovené

elementárne hudobné nástroje na vyjadrenie charakteru, nálady piesne či

skladby. Prostredníctvom nich vyjadrujú aj zvukovú podobu javov a nálad.

 

Počúvanie: Uhádni charakter piesne

Príloha č.4

Youtube

Zdravie

a pohyb

Ovláda skok cez prekážku.

Zaraďujeme cvičenia zamerané na preskakovanie prekážok.

Ako prekonáva preskokom prekážku?

PH: Na atlétov, beh a skok cez prekážky

Príloha č.6

Človek

a spoločnosť

Rozpozná štátne symboly Slovenskej republiky – zástava, hymna.

Vytvárame situácie, v ktorých prirodzene predstavujeme symboly

Slovenskej republiky a podporujeme národné povedomie detí tak,

aby vnímali slovenskú spolupatričnosť. Využívame rôzne bežne sa

vyskytujúce situácie, ako sú napríklad významné medzinárodné

súťaže a slovenskú reprezentáciu v nich, národné sviatky či úspechy Slovenska v kultúre, vede a iných oblastiach ľudského pôsobenia (podľa aktuálnych možností).

Ako dieťa prejavuje znaky národného povedomia?

Rozprávanie: Štátne symboly

Počúvanie Štátna hymna

Maľovanie slovenskej zástavy

Príloha č.5

Človek

a spoločnosť

Pozná významné dominanty hlavného mesta Bratislavy, napr. Bratislavský hrad, rieku Dunaj. Opíše hlavné mesto Bratislavu a jej dominanty. Predstavuje príklad úctivého správania sa k štátnym symbolom.  

Rozprávanie: Dominanty hlavného mesta

Príloha č.5

Na stiahnutie

Príloha č.1a

Na stiahnutie

Príloha č.1b

Na stiahnutie

Príloha č. 2

Na stiahnutie

Príloha č.3

Na stiahnutie

Príloha č.4

Na stiahnutie

Príloha č.5a

Na stiahnutie

Príloha č.5b

Na stiahnutie

Príloha č.5c

Na stiahnutie

Príloha č.6