Obsahový celok: Pozeráme s láskou

Téma: Voda a jej tajomstvá

Utváranie si emocionálne bohatý vzťah k prírode, k živočíchom žijúcich v potokoch, riekach a v moriach.

Vzdel. oblasť/

podoblasť

Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti
Jazyk a

komunikácia

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno-pohybových činnostiach

Deti majú možnosť vyjadriť svoje pocity, zážitky a získané vedomosti rôznym spôsobom (v rámci výtvarných, hudobno-pohybových či dramatických činností).

Vyjadruje svoje pocity, zážitky a emócie? Ako a akými prostriedkami?

 

Príloha č.1

 

Matematika/

práca s info.

Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.

Učiteľka vytvára situácie, kde sa rozdeľuje na dve alebo tri časti s rovnakým počtom a nechá deti úlohu riešiť intuitívne (bez počítania). Následne vedie deti ku kontrole, či sú skupiny správne rozdelené. Pri tom sa deti stretávajú aj s možnosťou, že sa skupiny zadaným spôsobom rozdeliť nedajú (riešenie neexistuje). Príloha č.2
Človek

a príroda

Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka.

Diskutuje s deťmi o význame vody pre človeka, rastliny a živočíchy, pričom súčasťou diskusie je aj problematika znečistenia vody. Napríklad vedie deti k porovnávaniu vody pochádzajúcej z rôznych zdrojov. Špecifikuje pitnú vodu a objasňuje nebezpečenstvo pitia vody z neznámych zdrojov. Diskutuje s deťmi o daždi, vetre a počasí, spolu sa venujú jednoduchému pozorovaniu počasia.

Ako dieťa postupuje, aby zistilo o pozorovanom jave, situácii viac?

Príloha č.3
Umenie

a kultúra

Vystrihuje časti obrázkov.

Učiteľka umožňuje deťom strihanie častí figuratívnych tvarov, vznik novotvaru (napr. časti obrázkov/fotografií zvierat či postáv vystrihnutých z časopisov, ktoré dieťa spája na ploche výkresu do nových tvarov, možnosť dopĺňať tvary kresbou). Príloha č.4
Zdravie

a pohyb

Zvládne turistickú prechádzku.

Učiteľka motivuje deti počas prechádzky tak, aby deti zvládli súvislú chôdzu primeraného trvania bez únavy alebo vyčerpania.

Turistická vychádzka: Ku rybníkom
Jazyk a

komunikácia

Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú intenzitu tlaku na podložku.

Pri využívaní kresliacich potrieb sa dieťa učí regulovať tlak ruky na podložku.

( kombinácia pohybov-vertikál. horiz, lomené čiary)

Aké typy grafomotorických prvkov mu robia problémy?

Príloha č.5
Človek

a spoločnosť

Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero, rybník.

Učiteľka spoznáva s deťmi okolitú krajinu a venuje sa rozvoju používania pojmov, pomocou ktorých geograficky pomenúvame prírodné prostredie: vrchy, lesy, polia, lúky, potoky, rieky, jazerá, rybníky, najmä konkrétne vzhľadom na vlastný región a pod.

Akým spôsobom si dieťa všíma rôznorodosť krajiny? Ako krajinu opisuje?

Príloha č.6
Na stiahnutie

Príloha č.1

Na stiahnutie

Príloha č.2a

Na stiahnutie

Príloha č. 2b

Na stiahnutie

Príloha č.2c

Na stiahnutie

Príloha č.3a

Na stiahnutie

Príloha č.3b

Na stiahnutie

Príloha č.4a

Na stiahnutie

Príloha č.4b

Na stiahnutie

Príloha č.5a

Na stiahnutie

Príloha č.5b

Na stiahnutie

Príloha č.5c

Na stiahnutie

Príloha č.6