Na tento týždeň máme naplánované tieto aktivity:

Obsahový celok: Pozeráme s láskou

Téma: Kde bývam, žijem… (dedina-mesto)

Vzd.oblasť/
podoblasť
Výkonové štandardy Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti
Jazyk a
komunikácia
Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu a opiera sa pri tom o poznanie štruktúry rozprávok, príbehov pre deti a bájok. Charakteristiky jednotlivých žánrov sú predmetom rozhovorov pred čítaním, následne po prečítaní sa dopĺňajú o nové skúsenosti a postrehy.

Zaujíma sa o to, čo sa v príbehu mohlo stať a čo nie?

Príloha č. 1 

 

Matem. a práca s

informáciami

Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka …) opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto.

Iniciuje činnosti, pri ktorých deti spontánne opisujú polohu objektu, prípadne ho umiestňujú na dané miesto (skrývačky).

Príloha č.2

 

Človek a
príroda

Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných znakov.

Vytvára situácie, v ktorých je úlohou detí triediť prírodné objekty podľa znaku, ktorý si určia deti a zisťuje, ako exaktne pracujú so zvoleným kritériom.

Ako triedi prírodné objekty v prípade určeného kritéria triedenia?

Vychádzka do parku LR
Umenie a

kultúra

Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.

Volí aktivity zamerané na spontánnu kresbu

Tvorí kresba uzavretý celok, alebo sa rozpadá na detaily? Príloha č.3
Zdravie a
pohyb

Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod.

Na základe ukážky deti imitujú tanečné kroky ako napr. krok poskočný, krok prísunný na hudobný sprievod. Následne je možné zaradiť pohybovú improvizáciu na báze vlastnej tvorivosti na známy alebo neznámy hudobný sprievod. Ako imituje tanečné kroky?

Ako improvizuje pri tanci?

Príloha č.4
Jazyk a
komunikácia
Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od podložky je primeraná Prostredníctvom výtvarných a pracovných aktivít na voľnej ploche si dieťa rozvíja vizuálno-motorickú koordináciu pohybu ruky, zápästia a prstov pri jej cielenom pohybe.

Napodobňuje grafickú stránku písomného prejavu dospelých, aj keď ešte nepozná písmená písanej abecedy?

Príloha č.5
Človek
a spoločnosť

Uvedie adresu svojho bydliska. Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel, na ktorý slúžia (napr. obchod, polícia, pošta, lekárska ambulancia a iné podľa lokálnych podmienok).

Vedie deti k spoznávaniu obce/mesta, v ktorom sa materská škola nachádza a to prostredníctvom lokálnych inštitúcií a služieb, ktoré sú v obci/meste poskytované. Spolu s deťmi sa rozpráva o spôsobe fungovania a význame vybraných verejných inštitúcií a služieb: obchod, polícia, pošta, lekárska ambulancia a pod.

Akým spôsobom prijíma normy správania viažuce sa k špecifickým situáciám (napr. ako sa správať u lekára, v obchode a pod.)?

Príloha č.6
Človek
a spoločnosť
Vymenuje niektoré historicky významné lokálne objekty, napr. hrad, zámok. Vyberie niektoré historicky významné lokálne objekty, napr. blízky hrad, zámok a venuje sa príbehom, ktoré sa k nim viažu. Príloha č.7
Na stiahnutie

Príloha č.1

Na stiahnutie

Príloha č.2

Na stiahnutie

Príloha č.3 a

Na stiahnutie

Príloha č.3 b

Na stiahnutie

Príloha č.3 c

LINK

Príloha č.4

Na stiahnutie

Príloha č.5 a

Na stiahnutie

Príloha č.5 b

Na stiahnutie

Príloha č.5 c

Na stiahnutie

Príloha č.6 a

Na stiahnutie

Príloha č.6 b

LINK

Príloha č.7