Na marec sme mali naplánované tieto vzdelávacie aktivity:

Obsahový celok: Slniečko sa zobudilo

Témy: Kniha – môj kamarát 02.-06.03.202 (splnené)

Príroda sa zobúdza 09.-13.03.2020 (čiastočne splnené)

Zvieracia rodinka 16.-20.03.2020

Jarnou záhradou 23.-27.03.2020

Dobrou príležitosťou na podporovanie vzťahu dieťaťa ku knihám je marec –mesiac knihy

Objavujem s knihou

Stimulovanie poznávania významu a funkcie knihy (časopisu) v reálnom sociálnom prostredí a rozvíjanie predčitateľskej a predpisateľskej gramotnosti.

Vytvárať pozitívny vzťah k prírode, pozorovať ju, nachádzať, vnímať jej čaro a jedinečnosť. Budeme rozvíjať spôsobilosti pri poznávaní rastlinnej ríše, pri objavovaní zákonitostí jarnej prírody. Deti budú objavovať prírodné prostredie, v ktorom žijú zvieratá a ich mláďatá.

Príroda sa zobúdza

Podporovanie rozvíjania poznania premien prírodného prostredia a stimulovanie zvedavosti detí bádať v obklopujúcej prírode. Stimulovanie poznávania obklopujúceho prírodného prostredia.

Zvieracia rodinka

Rozvíjanie a podporovanie tvorivého myslenia rozširovaním si poznatkov o živote zvierat.

Jarnou záhradou

Poznávanie a rozlišovanie jarných kvetov, kríkov zdôvodniť ich odlišnosť.


Téma: Zvieracia rodina

Vzd.oblasť/podoblasť

Výkonové štandardy

Obsahové štandardy

Evaluačné otázky

Aktivity pre deti

Jazyk a komunik./

2.1.2

Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (použitím antoným )

V slovných hrách (antonymá) upevňuje a rozvíja aktívnu slovnú zásobu detí.

Snaží sa odpovedať, aj keď nevie? Aké stratégie pri tom používa? Háda? Rozmýšľa? Snaží sa spomenúť si?

Rozhovor: Čo je na obrázku (antonýma)

Príloha č1. prezentácia Antonymá

Matem. a práca s inf./3

Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti.

Postupne prenáša zodpovednosť za rozhodovanie pri vhodných úlohách iniciuje kontrolu nájdených riešení.

Hra: Vytvor dvojicu

Príloha č2.Pracovný list

Človek a príroda/3

Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich.

Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.

Pri pozorovaní živočíchov sa zameriava na tie, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí (napr. na školskom dvore) alebo na tie, s ktorými majú deti skúsenosti (rôzne druhy hmyzu, živočíchy chované pre úžitok), resp. sú v blízkom okolí pozorovateľné.

Učiteľka vedie deti k spoznávaniu spôsobu života vybraných druhov živočíchov (napr. mačka, dážďovka, motýľ).

Aké otázky kladie pri pozorovaní živočíchov?

Rozprávanie, prezentácia: Zvieracie rodiny na dvore

Pracovný list

Príloha: prezentácia, pracovný list,č3.

Umenie a kultúra/1.5

Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách

Učiteľka vedie deti k dodržiavaniu pravidiel v hudobno-pohybových hrách.

Dodrží pravidlo v hudobno-pohybovej hre?

Nácvik hry: Na kohútika

Zdravie a pohyb/3

Ovláda správnu techniku behu.

Prostredníctvom vhodných telesných cvičení a pohybových hier učiteľka deťom pomáha osvojiť si a zdokonaliť správnu techniku základných lokomočných pohybov (beh zo štartu do cieľa).

Beh: Kto je najrýchlejší

Jazyk a komunik./

2.2.3

Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov (horný a dolný oblúk, vlnovky)

Dieťa si osvojuje zvládnutie jednoduchých grafomotorických prvkov vyžadujúcich dlane a prstov ( horný a dolný oblúk).

Aké typy grafomotorických prvkov mu robia problémy?

Grafomotorika: Pláva kačka po jazere

Príloha č.6: Pracovný list

Človek a svet práce/2

Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

Učiteľka dbá na to, aby sa u detí rozvíjal cit pre efektívne, ekonomické a bezpečné postupy práce

Lepenie: Kuriatko, Sliepočka

Prílohač.7. vzor:

Piesne pre deti (nájdete aj na youtube Spievankovo,…)

Na dvore býva – pieseň
Na dvore býva sliepočka naša, ona nám biele vajíčka znáša,
kot, kot, kot, dák, kot, kot, kot, dák, ona nám biele vajíčka znáša.
Kohútik ten je na dvore pánom, on budí ľudí každučkým ránom,
ki, ki, rikí, ki, ki, rikí , ki, ki, rikí, ki, ki, rikí ,
Čierna mačička na slnku leží, odrazu skočí za myškou beží,
mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, odrazu skočí za myškou beží.

Ťuki, ťuki, ťukalo

Ťuki, ťuki, ťukalo, vo vajíčku volalo. Ťuki, ťuki, ťukalo,vo vajíčku volalo.Ťuki, ťuki pre hlavičku, nemám miesto vo vajíčku, ťuki, ťuki, ťuk.Ťuki, ťuki pre hlavičku, nemám miesto vo vajíčku,ťuki, ťuki, ťuk.Ťuki, ťuki, ťukalo, von sa dostať žiadalo.Ťuki, ťuki, ťukalo, von sa dostať žiadalo.Ťuki, ťuki od radosti,že si vystrie údy kosti, ťuki, ťuki, ťuk.Ťuki, ťuki od radosti, že si vystrie údy kosti, ťuki, ťuki, ťuk.

Na stiahnutie

Prezentácia antonymá

Na stiahnutie

Prezentácia Zvieracie rodiny na dvore

Na stiahnutie

Prezentácia Zvieratá a ich úžitok

Na stiahnutie

Príloha č.2 Pracovný list Zvieratká

Na stiahnutie

Príloha č.3 Pracovný list Mláďatká

Na stiahnutie

Príloha č.4 Grafomotorika

Na stiahnutie

Príloha č.5 Grafomotorika

Na stiahnutie

Príloha č.6 Grafomotorika

Na stiahnutie

Príloha č.7 Sliepočka

Na stiahnutie

Príloha č.8 Sliepočka a kuriatka