Aktivizovanie porozumenia, chápania dôležitosti pevného, citového vzťahu medzi mamou a dieťaťom.

Vzd.oblasť/

podoblasť

Výkonové

štandardy

Obsahové štandardy Evaluačné otázky Aktivity pre deti
Jazyk a

komunikácia

Uvažuje nad infor. prezentovanými prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, porovnáva ich s vlastnou skúsenosťou a s tým, čo vie z iných zdrojov.

Zaraďujeme do činností nielen texty publikované v knižnej alebo časopiseckej podobe, ale aj texty a obsahy sprostredkované informačno-komunikačnými technológiami (napr. texty na internete, obsahy, ktoré sú súčasťou televíznych programov, …)

Ako pracuje s vlastnou skúsenosťou? Prejavuje sa v jeho odpovediach na otázky? Ako dáva do súvislosti svoje skúsenosti s udalosťami v príbehu? Vie uviesť príklady podobných situácií zo života?

Rozhovor: Deň matiek u nás a vo svete

Maľované čítanie

Príloha č.1 

Matem. a

práca s inf.

Dokáže rozdeliť celok na viac častí  (deliť časti na 1/2,1/4)

Poskytneme dieťaťu dostatok predmetov (aj nakreslených), ktoré bude rozdeľovať na polovicu a štvrtiny Delenie: Viem sa podeliť, Kytička pre mamičku

Príloha č.2

Človek

a príroda

Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka.

Rozprávame s deťmi o pozorovateľných zmenách v prírode, ktoré nastávajú v dôsledku zmien ročných období.

Čo si všíma na prírodných reáliách? Je voči prírodnému prostrediu zvedavé?

Rozprávanie: Jar, leto, jeseň, zima

Príloha č.3

Umenie

a kultúra

Spieva piesne a riekanky

Spievame s deťmi ľudové, detské umelé piesne, riekanky

V akých situáciách dieťa spieva? Spieva aj bez vyzvania?

Nácvik piesne pre mamičku

Príloha č.4

Zdravie

a pohyb

Ovláda  jednoduché akrobatické zručnosti Zaraďujeme cvičenia pre nácvik a následné zdokonalenie prevalov – kolíska Prevaly: Kolíska
Človek

a svet práce

Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov.

Dbáme na to, aby sa u detí rozvíjal cit pre efektívne, ekonomické a bezpečné postupy práce, čo znamená napríklad minimalizáciu odpadu (ekonomické vystrihovanie a vykrajovanie z rôznych materiálov, ako je papier, plastelína, cesto, hlina a pod.) ale tiež dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri používaní rôznych nástrojov a materiálov. Strihanie, lepenie, skladanie: Darček pre mamičku Príloha č.5
NA STIAHNUTIE

Príloha č.1a

Na stiahnutie

Príloha č.1b

Na stiahnutie

Príloha č.1c

Na stiahnutie

Príloha č.1d

Na stiahnutie

Príloha č.2a

Na stiahnutie

Príloha č.2b

Na stiahnutie

Príloha č.3a

Na stiahnutie

Príloha č.3b

Na stiahnutie

Príloha č.4a

Na stiahnutie

Príloha č.4b

Na stiahnutie

Príloha č.5