Oznamy

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať nasledovne:

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Žiadosť si môžu zákonní zástupcovia stiahnuť z webovej stránky MŠ Lednické Rovne https://www.msledrovne.sk/ v časti dokumenty.

Vyplnenú žiadosť podá osobne, iba jeden zákonný zástupca za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení (vstup len s rúškom/respirátorom na tvári, bezpečnostné odstupy osôb min. 2 metre, vlastné pero) dňa 03.05.2021 v čase od 8:00 – 13:00 hod. a 04.05.2021 v čase od 12:00 – 15:00 hod.

Ak nemá zákonný zástupca možnosť stiahnuť si žiadosť z webovej stránky MŠ , bude táto pripravená v hlavnom vchode materskej školy. Žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/ 2009 Z. z.

Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi.

Rodič môže podať žiadosť aj poštou na adresu materskej školy: Materská škola Lednické Rovne, Súhradka 204, 02061 Lednické Rovne, odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mailovú adresu ms.ledrovne@gmail.com.

Žiadosť môže doručiť aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

——————————————————

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Vám Materská škola Lednické Rovne oznamuje, že prevádzka MŠ Lednické Rovne bude otvorená pre všetky deti, s účinnosťou od 12. apríla 2021.

Oznamujeme rodičom, že naďalej trvá podmienka vstupu do areálu MŠ len s platným negatívnym testom (k nahliadnutiu), alebo dokladom o výnimke pre všetkých, ktorí vstupujú do materskej školy.

Test má platnosť 7 dní podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v našom okrese. Všetci zákonní zástupcovia súčasne odovzdajú pri príchode vyplnený formulár – Čestné vyhlásenie a Bezinfekčnosť dieťaťa.

Na web stránke školy v časti Dokumenty nájdete potrebné tlačivá.

Pri vstupe do areálu a priestorov MŠ platí naďalej povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty , použiť dezinfekciu na ruky a zbytočne sa nezdržiavať v šatni.

————————————————————————

Oznámenie o prevádzke Materskej školy Lednické Rovne

Materská škola, v súlade s rozhodnutím ministra školstva a zriaďovateľa, bude v dňoch 07.04.2021 až 09.04.2021 otvorená iba pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Deti z triedy Motýliky zostávajú až do 09.04.2021 v nariadenej karanténe z dôvodu pozitivity na COVID-19 jedného z prítomných detí v tejto triede.

————————————————

Oznam o prerušení prevádzky

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a odporučenia RÚVZ Považská Bystrica bude

prevádzka Materskej školy Lednické Rovne prerušená od 29.03.2021 do odvolania

z dôvodu výskytu pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 u detí a zvýšenej chorobnosti

zamestnancov. Trieda Motýliky je z dôvodu karantény uzatvorená .

O znovuotvorení MŠ Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

Mgr. Marian Horečný (starosta obce), Bc. Jarmila Provazníková (riaditeľka MŠ)

——————————–

Oznámenie o prerušení prevádzky MŠ

Riaditeľka MŠ v spolupráci so zriaďovateľom, oznamujú, že prevádzka Materskej školy Lednické Rovne bude prerušená v dňoch od 01.04.2021 do 06.04.2021 (vrátane). Prevádzka až do odvolania bude pokračovať iba pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

————————————

Materská škola Lednické Rovne oznamuje, že od 22.03.2021 do odvolania prevádzka MŠ pokračuje v nastavenom režime t.j pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska – POVAHA ICH PRÁCE SI VYŽADUJE PRÍTOMNOSŤ NA PRACOVISKU /túto skutočnosť potvrdíte v čestnom vyhlásení/

V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.

Na web stránke školy v časti Dokumenty nájdete potrebné tlačivá.

Odporúčame sledovať webovú stránku MŠ Lednické Rovne, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie.

——————————————————————–

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Eduarda Schreibera

na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 20. apríla 2021 do 21. apríla 2021.

Viac info. https://www.zsledrovne.sk/

———————————————————————————-

KARANTÉNA TRIEDY SLNIEČKA MŠ LEDNICKÉ ROVNE

Na základe rozhodnutia RUVZ v Považskej Bystrici zo dňa 15.3.2021 oznamujeme rodičom, že prevádzka triedy „Slniečka“ je z dôvodu karantény prerušená do 24.03.2021