Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí materskej školy počas pandémie ochorenia COVID-19

/s platnosťou od 18.10.2021/

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti

● Ak ide o dieťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, rodič predkladá:

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ vystavené rodičom — pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, že jeho neprítomnosť trvala tri a viac po sebe idúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov), a to z akýchkoľvek dôvodov (napr. ochorenie, trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod.).

Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast— pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu ochorenia, a to len v tom prípade, ak lekár po prezenčnom vyšetrení dieťaťa posúdi, že je potrebné „Potvrdenie od lekára“ vystaviť z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.

● Ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rodič predkladá:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ vystavené rodičom — pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, že jeho neprítomnosť trvala tri a viac po sebe idúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) z iných dôvodov ako ochorenia

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavené rodičom—pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade že neprítomnosť dieťaťa v materskej škole trvala od 3 do 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, ktoré si nevyžadovalo osobné vyšetrenie u všeobecného lekára pre deti a dorast.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti môže v takomto prípade vystaviť rodič bez obmedzenia, aj opakovane viackrát počas školského roka

Potvrdenie od lekára“ vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast—pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, ak jeho neprítomnosť trvala viac ako sedem po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, o priebehu ktorého mal všeobecný lekár pre deti a dorast vedomosť.

Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z.

————————————————————–

Oznam

Materská škola Lednické Rovne je v prevádzke v bežnom režime na 5 tried počas chorobnosti detí prebehla zvýšená dezinfekcia priestorov tried a šatni vyžiarenie germicídnymi žiaričmi.

——————————————————–

Na základe dlhodobej zvýšenej chorobnosti detí sú zredukované triedy Motýliky a Rybičky. Prosíme všetkých rodičov, aby informovali MŠ prostredníctvom mailu alebo telefonicky o nástupe detí po chorobe, z dôvodu zabezpečenia prevádzky.

——————————————————–

Súťaž o najkrajší jesenný výrobok


Milí rodičia,

vyhlasujeme rodinnú súťaž: Najkrajší jesenný výrobok!

Na výrobu môžete použiť všetky jesenné materiály (tekvicu, jabĺčka, hrušky, gaštany, žalude, listy, mach, šišky, oriešky, šúpolie…). Kreativite sa medze nekladú.

Vaše výrobky budeme od budúceho týždňa 04.10- 22.10.2012 vystavovať v areáli MŠ. Preto Vás prosíme, aby ste spolu s vašimi deťmi vlastnoručne vyrobili výrobok z jesenných plodov, priniesli ho do MŠ a odovzdali vo svojej triede s menovkou.

Vyhodnotenie súťaže bude v rámci Jesennej slávnosti 25.10- 29.10. 2021

—————————————————————

Oznam pre rodičov predškolákov

(Trieda Lienky a Žabky)

Rodičovské združenie pre rodičov predškolákov sa uskutoční dňa 29.9.2021 o 15.00 hod. v telocvični, za dodržania epidemiologických opatrení.

Účasť je potrebná!

—————————————————-

Oznam

Používanie súkromných telefónnych čísel učiteliek iba v nutných prípadoch, a to iba počas pracovnej doby od 6.30 – 15.00 hod. Prípadne odhlasovanie detí prostredníctvom sms.

Tel. č. školská jedáleň 042/4693266

Kancelária 042/4711348

Riaditeľka 0948861900

email: ms.ledrovne@gmail.com

Všetky ostatné informácie podávajú učiteľky počas pracovnej doby na triede pri preberaní a odovzdávaní detí.

———————————————–

Oznam pre rodičov

Oznamujeme rodičom, že ku dňu 22.9.2021 boli vrátené všetky preplatky za stravu a tiež vrátené poplatky za MŠ tým rodičom, ktorých deti nenavštevovali počas školského roka 2020/2021 MŠ celý kalendárny mesiac.

Prosíme, aby ste si skontrolovali, či ste preplatok obdržali. V prípade potreby kontaktujte p. vedúcu školskej jedálne ohľadom preplatku na stravné alebo p. ekonómku ohľadom vrátených poplatkov za MŠ.

————————————————–

Oznam pre rodičov predškolákov, ktorí majú 5 rokov

5-roční predškoláci, na ktorých sme požiadali o dotáciu na stravu, budú mať mesačne doplatok na stravu 3 eurá. Doplatok prosíme uhrádzať do 10.teho dňa v mesiaci na účet vo VÚB s variabilným symbolom dieťaťa, ktorý sa nezmenil. Pokiaľ ste za stravu dieťaťa už zaplatili 29 eur, tento školský rok už za stravu neplatíte.

Poplatok za MŠ predškoláci neplatia.

—————————————-

Oznam pre rodičov detí z triedy rybičiek – v prístavbe MŠ

Oznamujeme, že trieda Rybičky bude v prevádzke od pondelka 13.09.2021 v prístavbe MŠ.

———————————-

Oznam pre rodičov detí z triedy rybičiek – v prístavbe MŠ

Na základe oznámenia od zriaďovateľa, že trieda v prístavbe MŠ nebola skolaudovaná, Vás informujeme, že výchovno-vzdelávací proces bude po konzultácii s hygienou prebiehať v náhradnom priestore v telocvični MŠ. Oznámený termín kolaudácie triedy je 10.9.2021. Riaditeľstvo MŠ sa ospravedlňuje rodičom za vzniknutú situáciu, no celý proces realizácie prístavby bol mimo jeho kompetencie.

Oznam sa týka len rodičov, ktorí boli o danej situácii oboznámení telefonicky.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Lednické Rovne, 31.8.2021

————————————————

Oznam

Rodič predkladá pri prvom nástupe do MŠ (02.09.2021) a po každom prerušení dochádzky , ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátene víkendov a sviatkov) ” Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” dieťaťa.

NIEKOĽKO RÁD A INFORMÁCIÍ PRE RODIČOV DETÍ, KTORÉ PRVÝKRÁT NASTUPUJÚ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Blíži sa nástup detí do materskej školy. Všetkým, ktorí sa pýtajú, čo môžu urobiť pre svoje dieťa, aby do „škôlky“ vkročilo šťastne a veselo, ponúkame zopár rád:

deň pred nástupom voľte príjemný, nenáročný program pre dieťa, venujte sa spoločne príprave do „škôlky“, ráno treba dieťa priviesť do 8,00hod., prineste dieťaťu papučky, pyžamo, vrecúško s náhradnými vecami na oblečenie (pančušky, spodné prádlo, tepláky, tričko, ponožky,…), rúško dieťaťa, balíček hygienických vreckoviek – vždy v pondelok ráno. Všetky veci treba dieťaťu podpísať. Pri odovzdávaní dieťaťa do triedy skráťte komunikáciu a lúčenie, komunikáciu s učiteľkou alebo prípadné otázky nechajte na neskôr.

Prvý deň pri vstupe do triedy dostanete tieto dokumenty:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Čestné vyhlásenie, že dieťa je zapísané iba v jednej materskej škole.

Splnomocnenie – pre osoby, ktoré budú okrem rodičov brať dieťa z MŠ. Dôsledne vyplňte všetky údaje (meno, bydlisko, vzťah k dieťaťu – brat, dedko, teta,…). Súrodenec môže brať dieťa z MŠ iba v prípade, že je starší ako 10 rokov.

VŠETKY TLAČIVÁ JE POTREBNÉ PODPÍSAŤ OBIDVOMA ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI DETÍ (UVIESŤ AJ NA OBOCH TELEFONICKÝ KONTAKT), ČO NAJSKÔR ODOVZDAŤ VYPLNENÉ!

Informácie do budúcnosti:

– obliekajte deti pohodlne, aby to zvládli samé, čo najmenej gombíkov, tepláky, legíny,…,

– nedávajte deťom hračky, šperky, nebezpečné veci, do skrinky žiadne jedlo a nápoje,

– do MŠ voďte iba zdravé deti, podávanie akýchkoľvek liekov, kvapiek je v MŠ zakázané,

– ak dieťa pre chorobu chýba viac ako 5 dní, prineste potvrdenie od lekára (ospravedlnenka),

– každú zmenu vašich osobných údajov (priezvisko, adresa, telefónne číslo,…) nahláste triednej učiteľke.

Ďakujeme za správne vyplnenie všetkých tlačív. Tešíme sa na spoluprácu pri adaptácii detí.

Vzhľadom k situácii v súvislosti s COVID 19 sledujte aktuálne informácie na webovej stránke MŠ

——————————————————————–

UPOZORNENIE!

Podľa aktuálnych informácií z ÚPSVaR a útvaru soc. vecí MÚ, Vám predkladáme nasledovné usmernenie:

“Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

• deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;

• deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku.”

link: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/informacia-k-detom-ktore-su-opravnene-na-poskytnutie-dotacie-podla-4-ods.-3-pism.-c-zakona-o-dotaciach.html?page_id=1108862

Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť v časti dokumenty

Čestné vyhlásenie, ak budete odovzdávať, nechajte u pani učiteliek na triedach. Termín odovzdania je do 7.9.2021 – celý deň. Môžete aj vhodiť do poštovej schránky.

ZROZUMITEĽNEJŠIE VYSVETLENIE:

– deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré už dovŕšili 6 r., a ktorých rodičia si neuplatňujú žiadny daňový bonus, môžu požiadať o dotáciu na stravu, k čomu predložia čestné vyhlásenie

– 5 – ročným deťom v poslednom ročníku MŠ, ktoré ešte nedovŕšili 6 r., vzniká nárok na dotáciu na stravu aj keď poberajú dvojnásobný daňový bonus, ALE k takémuto dieťaťu zapísanému do zoznamu na dotáciu na stravu bude potrebné taktiež priložiť to isté čestné vyhlásenie.

Zároveň upozorňujeme rodičov 6 ročných detí, ktorí nemajú nárok na žiadny daňový bonus (napr. sú nezamestnaní), a teda požiadajú o dotáciu na stravu, a v priebehu škol.roku sa rodič zamestná a uplatní si nárok na daňový bonus, je povinný túto skutočnosť škôlke bezodkladne oznámiť. V prípade neoznámenia takejto skutočnosti rodičom materskej škole a poberania daňového bonusu aj dotácie na stravu súbežne, bude voči rodičovi vyvodená trestno-právna zodpovednosť.

Vzniknutá situácia je žiaľ mimo našej kompetencie a rozhodnutia. Musíme reagovať na denne sa meniace podmienky na ÚPSVaR a následných pokynov z útvaru sociálnych vecí MÚ. Preto prosíme o trpezlivosť a spoluprácu!

——————————————————————–

Oznam

Riaditeľstvo MŠ Lednické Rovne, po dohode so zriaďovateľom, oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ Lednické Rovne bude prerušená v dňoch 30.08. a 31.08.2021.

Otvorenie MŠ v novom školskom roku 2021/2022 bude dňa 02.09.2021.

Riaditeľka MŠ

Starosta obce Lednické Rovne

—————————————————————–

Oznam

Riaditeľstvo Materskej školy Lednické Rovne oznamuje rodičom novoprijatých detí, aby si prišli prevziať čísla účtov na úhradu stravného a poplatku MŠ na školský rok 2021/2022 u p. Trnkovej od 23.8.2021 do 30.8.2020 v kancelárii vedúcej školskej jedálne.

————————————————————-

Zmena poplatkov od 01.09.2021

Na základe zmeny odsúhlasenej zriaďovateľom, sa od 1.9.2021 menia poplatky nasledovne:

– Príspevok za pobyt v MŠ (okrem predškolákov )…………..20 eur /mesiac

– Poplatok za stravné – celodenný pobyt ………………………29 eur /mesiac

– Poplatok za stravné – poldenný pobyt ………………………24,20 eur /mesiac

Trvalé príkazy je potrebné nastaviť tak, aby boli platby uskutočnené do 10. dňa v mesiaci. Variabilný symbol je daný pre každé dieťa vedúcou školskej jedálne. Do poznámky uvádzať meno dieťaťa

———————————————————-

Rozlúčka s pani doktorkou MUDr. Fuzáková

Slnko mi dalo zlatú kriedu a ja s ňou kreslím na ploty,

Že máme ,mama, pri škôlke tetu dobrú – ako ty.

Má pre nás recept s liečikami, vitamíny, sirupček pre bábu.

A dobré oči, Oči mamy. Dva motýliky z hodvábu.

S nami sa baví, lieči nás, aby nám pekne kvitol deň.

Pridaj mi slnko zlatej kriedy, ja mám dnes plno roboty!

Maľujem tetu…pani doktorku . Slncovú dobrú ako ty!

——————————————————————————————————

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí do MŠ Lednické Rovne na školský rok 2021/2022 si príďte osobne prevziať dňa 15.06.2021 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. (potrebné je doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu)

———————————————

Prerušenie prevádzky

Riaditeľstvo Materskej školy Lednické Rovne oznamuje, že prevádzka MŠ bude prerušená v čase od 19.07.2021 do 20.08.2021 z dôvodu letných prázdnin a pravidelnej údržby.

——————————————————-

Voľné pracovné miesto

Riaditeľstvo MŠ Lednické Rovne oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľky od 01.09.2021

Úväzok: 100%, na dobu určitú, plat v závislosti od dosiahnutého vzdelania a praxe

Požadované kvalifikačné predpoklady:

úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

– žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi,

– profesijný životopis a motivačný list,

– súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 15.06.2021 na adresu: Materská škola Lednické Rovne, Súhradka 204, 02061 Lednické Rovne, alebo na email ms.ledrovne@gmail.com

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor.

—————————————————-

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca dieťaťa predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti, od 3.5.2021

—————————————————————–

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať nasledovne:

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Žiadosť si môžu zákonní zástupcovia stiahnuť z webovej stránky MŠ Lednické Rovne https://www.msledrovne.sk/ v časti dokumenty.

Vyplnenú žiadosť podá osobne, iba jeden zákonný zástupca za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení (vstup len s rúškom/respirátorom na tvári, bezpečnostné odstupy osôb min. 2 metre, vlastné pero) dňa 03.05.2021 v čase od 8:00 – 13:00 hod. a 04.05.2021 v čase od 12:00 – 15:00 hod.

Ak nemá zákonný zástupca možnosť stiahnuť si žiadosť z webovej stránky MŠ , bude táto pripravená v hlavnom vchode materskej školy. Žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/ 2009 Z. z.

Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi.

Rodič môže podať žiadosť aj poštou na adresu materskej školy: Materská škola Lednické Rovne, Súhradka 204, 02061 Lednické Rovne, odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mailovú adresu ms.ledrovne@gmail.com.

Žiadosť môže doručiť aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

——————————————————————–

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Eduarda Schreibera

na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 20. apríla 2021 do 21. apríla 2021.

Viac info. https://www.zsledrovne.sk/

———————————————————————————-

Miesto prijímania žiadostí na školský rok 2021/2022: MŠ Lednické Rovne

Termín: od 03.05.2021-04.05.2021

Čas: od 08.00 hod. – 13.00 hod

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SRč. 308/ 2009 Z. z.

Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ:

 spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,

 prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku (deti, ktoré do 31.08. 2021 dovŕšia 5 rokov),

 Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole je na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o prijatie si môžete stiahnuť na webovej stránke školy http://www.msledrovne.sk/ a vyzdvihnúť v kancelárii riaditeľky MŠ v mesiaci apríl v čase od 10,00 hod. – 12.00 hod. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je potrebné potvrdiť od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Prerokované so zriaďovateľom dňa 18.02.2021

Bc. Jarmila Provazníková Mgr. Marián Horečný

Riaditeľka MŠ Starosta obce

—————————————————————

MŠ Lednické Rovne oznamuje, že zákonný zástupca je povinný platiť poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ vo výške 18,00€ na jedno dieťa každý mesiac. Uvedená suma sa vyberá v zmysle všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2019.

V zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok v materskej škole neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky:

a) dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,

c) dieťa, ktoré je zdravotne postihnuté a navštevuje MŠ 2x týždenne na 2.hod.,

d) dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Zákonný zástupca môže požiadať o vrátenie poplatku:

ak má dieťa prerušenú dochádzku do predškolského zariadenia na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, v zmysle Zákona 245 Z.z. (žiadosť na web stránke školy)

———————————————————————

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“ Robert Fulghum

Kvalifikované učiteľky

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje deväť kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

Učenie hrou

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Spolupráca

MŠ úzko spolupracuje s obecným úradom, CPPP, ZŠ, ZUŠ, detskou lekárkou, obecnou políciou, s CVČ v Púchove a s rodičmi.

Projekty

Neustále sa snažíme zapájať do rôznych projektov, aby sme získalli finančné prostriedky na zlepšenie a skvalitnenie prostredia pre Vaše deti. Naposledy sme získali finančnú podporu 15000,- eur na zlepšenie nášho školského dvora.

Zamestnanci MŠ

Pedagogickí zamestnanci:

Bc. Jarmila Provazníková – Riaditeľka

Bc. Viktória Marry – Zástupkyňa

Gabriela Barboráková – Triedna učiteľka

Magdaléna Vardžáková – Učiteľka

Mgr. Radoslava Červená – Učiteľka

Bc. Gabriela Balážová – Triedna učiteľka

Kristína Klobučníková – Učiteľka

Darina Gabrišová – Triedna učiteľka

Mgr. Radoslava Balážová – Učiteľka

Mgr. Petra Kolláriková – Triedna učiteľka

Andrea Prekopová – Učiteľka (materská dov.)

Pedagogickí asistenti:

Bc. Tatiana Ragasová

Bc. Ľubomíra Vraníková

Prevádzkoví zamestnanci:

Ing. Jana Pavelková – Ekonómka, účtovníčka

Jana Trnková – Vedúca školského stravovania,

pranie, žehlenie

Janette Hodálová – Upratovačka

Mária Kormendyová – Upratovačka

Viliam Hýbela – Školník

Zamestnanci ŠJ pri MŠ:

Zdenka Blažejová – Hlavná kuchárka

Zdenka Ondrichová – Kuchárka

Hana Provazníková – Kuchárka

0
Deti
0
Pedagogickí zamestnanci
0
Pedagogickí asistenti
0
Triedy

Naša Materská škola