Oznam

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do Materskej školy Lednické Rovne na šk. rok 2022/2023, si príďte osobne prevziať do kancelárie MŠ od 15.06.2022 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. Je potrebné si priniesť občiansky preukaz.

Oznam

Končí sa funkčné štvorročné obdobie rady školy, prosíme rodičov, ktorí majú chuť a ochotu pracovať v rade školy nech sa prihlásia na triede, do ktorej chodí ich dieťa. Obzvlášť prosíme rodičov z tried z mladšej vekovej kategórie, aby mohli pracovať dlhšie obdobie.

Milí rodičia a deti, prečítajte si nové číslo časopisu Predškolák

Časopis Predškolák

Oznam

Riaditeľstvo Materskej školy Lednické Rovne v zmysle platnej legislatívy a na základe súhlasu

zriaďovateľa Vám oznamuje, že prevádzka MŠ bude prerušená v čase

od 18.07.2022 do 19.08.2022 z dôvodu letných prázdnin.

Deti nahlásené na navštevovanie MŠ počas prázdnin budú sústredené v dvoch triedach.

Foto v časti Album

Veselú Veľkú noc Vám praje kolektív MŠ!

Zápis detí do Materskej školy Lednické Rovne

Materská škola Lednické Rovne, v zmysle zákona MŠ SR 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje že prijímanie žiadostí na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v materskej škole dňa 03.05.2022 a 04.05.2022 v čase od 8:00 – 13:00 hod

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať nasledovne:

  • Žiadosť si môžu zákonní zástupcovia stiahnuť z webovej stránky MŠ Lednické Rovne www.msledrovne.sk (v časti dokumenty)
  • Vyplnenú žiadosť podá osobne, zákonný zástupca (môže aj s dieťaťom) za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení dňa 03.05.2022 a 04.05.2022 v čase od 8:00 – 13:00 hod.
  • Ak nemá zákonný zástupca možnosť stiahnuť si žiadosť z webovej stránky MŠ , bude táto pripravená v hlavnom vchode materskej školy. Žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi.
  • Rodič môže podať žiadosť aj poštou na adresu materskej školy: Materská škola Lednické Rovne, Súhradka 204, 02061 Lednické Rovne, odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mailovú adresu ms.ledrovne@gmail.com.
  • Žiadosť môže doručiť aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.


KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA:

  • Prednostne sa zo zákona prijímajú deti:

– Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku do 31. augusta 2022- tu je predprimárne vzdelávanie povinné.

– Dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a jeho zákonní zástupcovia požiadali o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

– Prijímajú sa deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aj v tomto prípade je vzdelávanie možné po vhodnom vytvorení materiálnych, personálnych a iných potrebných podmienok.

– Deti ktoré nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta 2022 môžu byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ (na predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania)

Ostatné podmienky prijímania detí:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka MŠ pri prijímaní uprednostní deti:

– pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska (spádová materská škola),

– ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

– ktoré dovŕšili tretí rok veku do 31. augusta 2022 (deti sa budú prijímať na základe postupnosti od najstaršie po najmladšie dieťa, prednosť majú tie deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci

Deti po dovŕšení 2. roku veku môžu byť prijaté len vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – upevnené stravovacie návyky, a základné hygienické návyky u dieťaťa a je voľná kapacita v MŠ.

Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené:

– základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky .)

– základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní) -základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára )

– základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou. (základné slovné spojenia)

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ / NEPRIJATÍ:

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ

odošle riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 15.06.2022.

OZNAM O RODIČOVSKOM ZDRUŽENÍ

Vážení rodičia detí predškolákov, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 15.03.2022 o 15,00 hod. v telocvični MŠ Lednické Rovne.

Program : – oboznámenie sa s výsledkami depistáže detí,

– zápis do 1. ročníka ZŠ,

Hostia: Mgr. Iveta Smahová, riaditeľka CPPPaP, špeciálna pedagogička.

Mgr. Gabriela Maleková špec. pedag. ZŠ Eduarda Schreibera Lednické Rovne

Prosíme o dodržiavanie protipandemických opatrení (dezinfekcia rúk, respirátor).

riad. MŠ Bc. Jarmila Provazníková

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole na školský rok 2022/2023 sa uskutoční od 25. apríla 2022 do 26. apríla 2022.

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku sa bude

Materská škola Lednické Rovne

prostredníctvom

RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA PRI MATERSKEJ ŠKOLE LEDNICKÉ ROVNE

uchádzať o 2%

z Vašich daní,

ktoré by boli veľmi užitočné

pre ďalší rozvoj našej materskej školy.

Vážime si každý príspevok, vopred ďakujeme všetkým Vám, ktorí sa tak rozhodnete urobiť.

Ďakujeme…

Oznam

Triedy Slniečka a Žabky budú v prevádzke od 10.02.2022

OZNAM trieda Slniečka

V súvislosti s aktuálne platným školským semaforom aktualizovaným k 25.01.2022 Vám oznamujem, že na základe pozitívneho testu dieťaťa v triede Slniečka, dávam triedu do karantény do 09.02.2022 (po konzultácii s RÚVZ posledný kontakt s pozitívnym dieťaťom v piatok 04.02.2022).

Ak sa počas karantény vyskytnú u dieťaťa akékoľvek z klinických príznakov ochorenia, zákonný zástupca je povinný nahlásiť karanténu dieťaťa detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a rozhoduje o jej ukončení.

V Lednických Rovniach dňa 07.02.2022 Bc. Jarmila Provazníková

riaditeľka MŠ

Vzdelávacie aktivity pre deti z triedy Žabky nájdete v časti Aktivity pre deti

OZNAM trieda Žabky

V súvislosti s aktuálne platným školským semaforom aktualizovaným k 25.01.2022 Vám oznamujem, že na základe pozitívneho testu detí v triede Žabky, dávam triedu do karantény na dobu 5 dní, t.j. od 05.02.2022 do 09.02.2022

Karanténa končí uplynutím doby 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín tejto doby nevyskytli u dieťaťa príznaky ochorenia.

Ak sa počas 5 dňovej karantény vyskytnú u dieťaťa akékoľvek z klinických príznakov ochorenia, zákonný zástupca je povinný nahlásiť karanténu dieťaťa detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a rozhoduje o jej ukončení.

V Lednických Rovniach dňa 07.02.2022 Bc. Jarmila Provazníková

riaditeľka MŠ

Oznam

V súvislosti s aktuálne platným školským semaforom aktualizovaným k 04.02.2022 Vám oznamujem, že na základe pozitívneho testu detí v triede dávam triedu „Žabky “ do karantény zatiaľ iba na pondelok 7.2.2022, viac informácii zajtra po usmernení RÚVZ na stránke MŠ.

Trieda je zatvorená pre všetky deti, nakoľko sa nenaplnil minimálny počet detí v triede.

Oznam

Trieda Motýliky bude v prevádzke od 07.02.2022.