Oznamy

Žiadosti o prijatie do MŠ na šk.rok 2020/2021

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre šk. r. 2020/2021

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať, v zmysle Rozhodnutia ministra školstva (Číslo: 2020/10610:1-A1030, Bratislava 26. marca 2020 , časť pre materské školy) nasledovne:

a) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí,

b) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. (To nastane v prípade dlhodobého uzatvorenia MŠ)

Po skončení núdzového stavu, ktorý vyhlásila vláda SR (uznesenia č. 114 z 15.03.2020 a č. 115 z 18.02.2020), zákonní zástupcovia doručia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho očkovaní, najneskôr však do skončenia adaptačného pobytu – do 30.11.2020, následne dieťa plynule pokračuje v riadnom edukačnom procese,

c) ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnov-zdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. (To nastane v prípade dlhodobého uzatvorenia MŠ)

Po skončení núdzového stavu, ktorý vyhlásila vláda SR (uznesenia č. 114 z 15.03.2020 a č. 115 z 18.02.2020), zákonní zástupcovia doručia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho očkovaní a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr však do skončenia diagnostického pobytu – do 30.11.2020, následne dieťa plynule pokračuje v riadnom edukačnom (vzdelávacom)procese.

Žiadosť si môžu zákonní zástupcovia stiahnuť z webovej stránky MŠ Lednické Rovne www.msledrovne.sk

Vyplnenú žiadosť a podpísanú od oboch zákonných zástupcov dieťaťa podá osobne iba jeden zákonný zástupca. Vloží ju do pripravenej papierovej schránky umiestnenej v hlavnom vchode materskej školy, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení (vstup len s rúškom na tvári, bezpečné odstupy osôb min. 2 metre, vlastné pero, ochranné rukavice) v termínoch 04.05. 2020 dopoludnia v čase od 08,00 h – do 11,00 h a 05.05.2020 v čase od 12,00 h – do 15,00 h.

Ak nemá zákonný zástupca možnosť stiahnuť si žiadosť z webovej stránky, táto bude pripravená, v uvedené dni v hlavnom vchode MŠ.

Podmienky prijímania v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z zostávajú nezmenené. https://www.minedu.sk/data/files/9270_prijimanie-deti-na-predprimarne-vzdelavanie_december-2019_final2.pdf

Po zaevidovaní prihlášky a ich celkovej sumarizácii po oboch termínoch zápisu, riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí/ neprijatí dieťaťa iba na adaptačný pobyt a rozhodnutie odovzdá zákonnému zástupcovi. V prípade ďalších zmien toto usmernenie bude priebežne doplnené.

Oznamy k poplatkom

Riaditeľka Materskej školy v Lednických Rovniach , po prerokovaní so zriaďovateľom MŠ Obcou Lednické Rovne informuje, že zákonní zástupcovia detí môžu v období prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie, vyhlásenej Vládou SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID -19, zastaviť platby určené VZN č.3/2019 zo dňa 28.05.2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Osobné veci detí

Vzhľadom ku tomu že MŠ bola uzatvorená náhle zostali v skrinkách detí rôzne veci hlavne oblečenie pyžamá a prezúvky. Kto by si chcel prísť vziať veci môže, a to 14.4. 2020 v čase od 9,00 do 11,00 hod. s dodržaním všetkých opatrení prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19 (vstup len s rúškom na tvári, bezpečné odstupy osôb min. 2 metre, ochranné rukavice ) Veci si nájdete v skrinke dieťaťa.

2% z daní za rok 2019

kto má záujem darovať našej materskej škole 2% z daní za rok 2019 môže tak urobiť. Príslušné tlačivo si môže každý stiahnuť z web stránky školy. Vyplnené a potvrdené môžete vložiť do schránky umiestnenej na bráne MŠ. Tlačivá budú odovzdané na príslušný daňový úrad. Vopred všetkým rodičom, zamestnacom, a iným darcom v mene detí ďakujeme.

Informácie ohľadom zápisu do 1. ročníka sú zverejnené ( nájdete) na webovej stránke Základnej školy Eduarda Schreibera Lednické Rovne http://www.zsledrovne.sk/


Milí rodičia,

rozhodli sme sa, že Vám takto cez FB a internetovú stránku školy budeme posielať aktivity, ktoré by sme inak robili v MŠ. Možno Vám takto trošku pomôžeme s vymýšľaním aktivít.

Vzhľadom na situáciu aká je, neboli splnené úlohy za dva týždne: Zvieratká a ich mláďatá a Jarnou záhradou, ktoré by mali deti ovládať. Preto dávame návod, ako by ste mohli s deťmi využiť voľný čas a zároveň ich niečo naučiť, čo bolo cieľom škôlky. Ako pomoc môžete využiť nasledovné prezentácie, pracovné listy, hry , básničky, pesničky, príbehy.

V časti Aktivity pre deti, v priloženej tabuľke, je rozpísaný plán aktivít celého týždňa. V poslednom stĺpci sú dané konkrétne aktivity pre deti, ktoré môžete realizovať. Jednotlivé pracovné listy, prezentácie alebo nápady si jednoducho stiahnete pod tabuľkou 🙂

Ak bude i naďalej karanténa, postupne budeme pridávať ďalšie úlohy a námety na aktivity.

Upozornenie pre rodičov

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR bude materská škola zatvorená od 30.03.2020 do odvolania z dôvodu prebiehajúcich opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 !

Obnovenie prevádzky bude oznámené prostredníctvom webovej stránky materskej školy.

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“ Robert Fulghum

Kvalifikované učiteľky

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje deväť kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

Učenie hrou

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Spolupráca

MŠ úzko spolupracuje s obecným úradom, CPPP, ZŠ, ZUŠ, detskou lekárkou, obecnou políciou, s CVČ v Púchove a s rodičmi.

Projekty

Neustále sa snažíme zapájať do rôznych projektov, aby sme získalli finančné prostriedky na zlepšenie a skvalitnenie prostredia pre Vaše deti. Naposledy sme získali finančnú podporu 15000,- eur na zlepšenie nášho školského dvora.

Zamestnanci MŠ

Pedagogický zamestnanci

Bc. Jarmila Provazníková – Riaditeľka

Bc. Viktória Marry – Zástupkyňa

Mgr. Dana Balážová – Triedna učiteľka

Gabriela Barboráková – Učiteľka

Darina Gabrišová – Triedna učiteľka

Milada Pfefferová – Triedna učiteľka

Andrea Prekopová – Učiteľka (materská dov.)

Simoneta Mašlaňová – Triedna učiteľka

Mgr. Radoslava Červená – Učiteľka

Bc. Gabriela Balážová – Učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

Ing. Jana Pavelková – Ekonómka, účtovníčka

Jana Trnková – Vedúca školského stravovania,

pranie, žehlenie

Janette Hodálová – Upratovačka

Mária Kormendyová – Upratovačka

Viliam Hýbela – Školník

Zamestnanci ŠJ pri MŠ:

Zdenka Blažejová – Hlavná kuchárka

Zdenka Ondrichová – Kuchárka

Hana Provazníková – Kuchárka

0
Deti
0
Učitelia
0
Triedy

Rodičovská zábava

26.10.2019 o 20.00 hod. v KD v Lednických Rovniach

0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Naša Materská škola