Oznamy

Obnova prevádzky

Materská škola Lednické Rovne, po dohode so zriaďovateľom, obnovuje prevádzku na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR od 1. júna 2020. Návrat do MŠ je však na dobrovoľnej báze.

Do materských škôl sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti zdravotníkov, policajtov, vojakov a tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov pedagogických zamestnancov a deti pracujúcich rodičov.

Rizikové skupiny: deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti so starými rodičmi (na zvážení rodičov)

Prieskum na obnovu prevádzky:

Prosíme zákonných zástupcov detí navštevujúcich MŠ Lednické Rovne, aby informovali do 21.05.2020, či ich dieťa bude navštevovať MŠ za dole uvedených podmienok. Zákonný zástupca vypíše vzorový zápisný lístok a pošle na ms.ledrovne@gmail.com, prípadne vhodí do schránky umiestnenej na bráne objektu MŠ Lednické Rovne. V prípade, že nemáte prístup na internet, kontaktujte, prosím, p. riaditeľku na tel. č. 0948 861 900.

Po obdržaní zápisných lístkov Vás budeme kontaktovať (telefonicky), či Vaše dieťa bude od 1.6.2020 navštevovať MŠ, nakoľko kapacita MŠ bude obmedzená (15 detí na triedu).

Viac informácií na https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol/Organiz%C3%A1cia%20a%20podmienky%20prev%C3%A1dzky%20matersk%C3%BDch%20%C5%A1k%C3%B4l.pdf

Ďakujeme za spoluprácu.

 

Žiadosti o prijatie do MŠ na šk.rok 2020/2021

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre šk. r. 2020/2021

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať, v zmysle Rozhodnutia ministra školstva (Číslo: 2020/10610:1-A1030, Bratislava 26. marca 2020 , časť pre materské školy) nasledovne:

a) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí,

b) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. (To nastane v prípade dlhodobého uzatvorenia MŠ)

Po skončení núdzového stavu, ktorý vyhlásila vláda SR (uznesenia č. 114 z 15.03.2020 a č. 115 z 18.02.2020), zákonní zástupcovia doručia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho očkovaní, najneskôr však do skončenia adaptačného pobytu – do 30.11.2020, následne dieťa plynule pokračuje v riadnom edukačnom procese,

c) ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnov-zdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. (To nastane v prípade dlhodobého uzatvorenia MŠ)

Po skončení núdzového stavu, ktorý vyhlásila vláda SR (uznesenia č. 114 z 15.03.2020 a č. 115 z 18.02.2020), zákonní zástupcovia doručia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho očkovaní a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr však do skončenia diagnostického pobytu – do 30.11.2020, následne dieťa plynule pokračuje v riadnom edukačnom (vzdelávacom)procese.

Žiadosť si môžu zákonní zástupcovia stiahnuť z webovej stránky MŠ Lednické Rovne www.msledrovne.sk

Vyplnenú žiadosť a podpísanú od oboch zákonných zástupcov dieťaťa podá osobne iba jeden zákonný zástupca. Vloží ju do pripravenej papierovej schránky umiestnenej v hlavnom vchode materskej školy, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení (vstup len s rúškom na tvári, bezpečné odstupy osôb min. 2 metre, vlastné pero, ochranné rukavice) v termínoch 04.05. 2020 dopoludnia v čase od 08,00 h – do 11,00 h a 05.05.2020 v čase od 12,00 h – do 15,00 h.

Ak nemá zákonný zástupca možnosť stiahnuť si žiadosť z webovej stránky, táto bude pripravená, v uvedené dni v hlavnom vchode MŠ.

Podmienky prijímania v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z zostávajú nezmenené. https://www.minedu.sk/data/files/9270_prijimanie-deti-na-predprimarne-vzdelavanie_december-2019_final2.pdf

Po zaevidovaní prihlášky a ich celkovej sumarizácii po oboch termínoch zápisu, riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí/ neprijatí dieťaťa iba na adaptačný pobyt a rozhodnutie odovzdá zákonnému zástupcovi. V prípade ďalších zmien toto usmernenie bude priebežne doplnené.

 

Oznamy k poplatkom

Riaditeľka Materskej školy v Lednických Rovniach , po prerokovaní so zriaďovateľom MŠ Obcou Lednické Rovne informuje, že zákonní zástupcovia detí môžu v období prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie, vyhlásenej Vládou SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID -19, zastaviť platby určené VZN č.3/2019 zo dňa 28.05.2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 

Osobné veci detí

Vzhľadom ku tomu že MŠ bola uzatvorená náhle zostali v skrinkách detí rôzne veci hlavne oblečenie pyžamá a prezúvky. Kto by si chcel prísť vziať veci môže, a to 14.4. 2020 v čase od 9,00 do 11,00 hod. s dodržaním všetkých opatrení prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19 (vstup len s rúškom na tvári, bezpečné odstupy osôb min. 2 metre, ochranné rukavice ) Veci si nájdete v skrinke dieťaťa.

2% z daní za rok 2019

kto má záujem darovať našej materskej škole 2% z daní za rok 2019 môže tak urobiť. Príslušné tlačivo si môže každý stiahnuť z web stránky školy. Vyplnené a potvrdené môžete vložiť do schránky umiestnenej na bráne MŠ. Tlačivá budú odovzdané na príslušný daňový úrad. Vopred všetkým rodičom, zamestnacom, a iným darcom v mene detí ďakujeme.

Informácie ohľadom zápisu do 1. ročníka sú zverejnené ( nájdete) na webovej stránke Základnej školy Eduarda Schreibera Lednické Rovne http://www.zsledrovne.sk/

Zápis bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí; elektronickou formou, zákonný zástupca odošle vyplnený zápisný lístok a žiadosť o prijatie do ZŠ/ žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky na e-mailovú adresu: alena.kanderkova@zsledrovne.sk, uvedené formuláre sa nachádzajú v hornej časti webovej stránky školy

Ak zákonný zástupca nemá prístup k internetu, alebo nemá možnosť podať prihlášku elektronickou formou, či vytlačiť si formuláre, môže v dňoch zápisu 20.-21.04.2020 v čase od 8.00 -15.00 hod. si prísť tieto vyzdvihnúť na sekretariát základnej školy pri dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení, formuláre môžete vypísať a vložiť do schránky, prípadne zaslať poštou na adresu ZŠ.

Vstup len s rúškom, ochrannými rukavicami, treba dodržiavať min. odstup 2 metre.

 

Milí rodičia,

rozhodli sme sa, že Vám takto cez FB a internetovú stránku školy budeme posielať aktivity, ktoré by sme inak robili v MŠ. Možno Vám takto trošku pomôžeme s vymýšľaním aktivít.

Vzhľadom na situáciu aká je, neboli splnené úlohy za dva týždne: Zvieratká a ich mláďatá a Jarnou záhradou, ktoré by mali deti ovládať. Preto dávame návod, ako by ste mohli s deťmi využiť voľný čas a zároveň ich niečo naučiť, čo bolo cieľom škôlky. Ako pomoc môžete využiť nasledovné prezentácie, pracovné listy, hry , básničky, pesničky, príbehy.

V časti Aktivity pre deti, v priloženej tabuľke, je rozpísaný plán aktivít celého týždňa. V poslednom stĺpci sú dané konkrétne aktivity pre deti, ktoré môžete realizovať. Jednotlivé pracovné listy, prezentácie alebo nápady si jednoducho stiahnete pod tabuľkou 🙂

Ak bude i naďalej karanténa, postupne budeme pridávať ďalšie úlohy a námety na aktivity.

Upozornenie pre rodičov

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR bude materská škola zatvorená od 30.03.2020 do odvolania z dôvodu prebiehajúcich opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 !

Obnovenie prevádzky bude oznámené prostredníctvom webovej stránky materskej školy.

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“ Robert Fulghum

Kvalifikované učiteľky

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje deväť kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

Učenie hrou

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Spolupráca

MŠ úzko spolupracuje s obecným úradom, CPPP, ZŠ, ZUŠ, detskou lekárkou, obecnou políciou, s CVČ v Púchove a s rodičmi.

Projekty

Neustále sa snažíme zapájať do rôznych projektov, aby sme získalli finančné prostriedky na zlepšenie a skvalitnenie prostredia pre Vaše deti. Naposledy sme získali finančnú podporu 15000,- eur na zlepšenie nášho školského dvora.

Zamestnanci MŠ

Pedagogický zamestnanci

Bc. Jarmila Provazníková – Riaditeľka

Bc. Viktória Marry – Zástupkyňa

Mgr. Dana Balážová – Triedna učiteľka

Gabriela Barboráková – Učiteľka

Darina Gabrišová – Triedna učiteľka

Milada Pfefferová – Triedna učiteľka

Andrea Prekopová – Učiteľka (materská dov.)

Simoneta Mašlaňová – Triedna učiteľka

Mgr. Radoslava Červená – Učiteľka

Bc. Gabriela Balážová – Učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

Ing. Jana Pavelková – Ekonómka, účtovníčka

Jana Trnková – Vedúca školského stravovania,

pranie, žehlenie

Janette Hodálová – Upratovačka

Mária Kormendyová – Upratovačka

Viliam Hýbela – Školník

Zamestnanci ŠJ pri MŠ:

Zdenka Blažejová – Hlavná kuchárka

Zdenka Ondrichová – Kuchárka

Hana Provazníková – Kuchárka

0
Deti
0
Učitelia
0
Triedy

Rodičovská zábava

26.10.2019 o 20.00 hod. v KD v Lednických Rovniach

0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Naša Materská škola