Oznamy

Na základe rozhodnutia ministra školstva a zriaďovateľa, Vám oznamujeme, že Materská škola Lednické Rovne bude otvorená od 8. marca 2021 pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska – POVAHA ICH PRÁCE SI VYŽADUJE PRÍTOMNOSŤ NA PRACOVISKU /túto skutočnosť potvrdíte v čestnom vyhlásení/

V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.

Na web stránke školy v časti Dokumenty nájdete potrebné tlačivá.

Dieťa je potrebné nahlásiť telefonicky alebo mailom do piatku 5.3.2021 do 9.00 hodiny.

Kontakt: ms.ledrovne@gmail.com, 0948861900, 0911378336

Pri vstupe do areálu a priestorov MŠ platí naďalej povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty , použiť dezinfekciu na ruky a zbytočne sa nezdržiavať v šatni.

Dieťa vstupuje do MŠ úplne zdravé, bez príznakov akejkoľvek choroby (kašeľ, zapálené oči, výtok z nosa, žalúdočné ťažkosti, hnačka, iné infekčné choroby a pod.). V triedach bude realizovaný ranný filter. Učiteľka má práva odmietnuť prevzatie dieťaťa s príznakmi choroby.

Buďme zodpovední !!!

———————————————–

Dôležitý oznam ! ! !

Vážení rodičia,

z dôvodu výskytu pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 z radov zamestnancov a detí MŠ, bude

prevádzka materskej školy prerušená od 22.02.2021 do odvolania.

O znovuotvorení MŠ Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

Mgr. Marian Horečný (starosta obce) Bc. Jarmila Provazníková (riaditeľka MŠ)

—————————————————–

OZNAM platný od 15.02.2021

Oznamujeme rodičom, že naďalej trvá podmienka vstupu do areálu MŠ len s platným negatívnym testom (k nahliadnutiu), alebo dokladom o výnimke a taktiež všetkých ktorí vstupujú do materskej školy. Test má platnosť 7 dní podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v našom okrese. Všetci zákonní zástupcovia súčasne odovzdajú pri príchode vyplnený formulár – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov, alebo vypíšu na už odovzdané tlačivo z minulého týždňa aktuálny dátum s preukázaním testu.

Postupujeme v zmysle platnej VYHLÁŠKY ÚVZ č. 47, uznesení vlády SR, rozhodnutia ministra školstva a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Pri vstupe do areálu a priestorov MŠ platí naďalej povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško), použiť dezinfekciu na ruky a zbytočne sa nezdržiavať v šatni.

Dieťa vstupuje do MŠ úplne zdravé, bez príznakov akejkoľvek choroby (kašeľ, zapálené oči, výtok z nosa, žalúdočné ťažkosti, hnačka, iné infekčné choroby a pod.). V triedach bude realizovaný ranný filter. Učiteľka má právo odmietnuť prevzatie dieťaťa s príznakmi choroby.

Buďme zodpovední !!!

———————————————————–

Aktuálny oznam platný od 8.2.2021❗

Podmienky nástupu dieťaťa do MŠ od 08.02.2021

Vážení rodičia, dávame Vám do pozornosti tlačivo Čestné vyhlásenie, ktorým je podmienený nástup detí do MŠ od 8. februára 2021. Čestné vyhlásenie spolu s vyhlásením o bezinfekčnosti dieťaťa odovzdajú rodičia pani učiteľke. Tlačivá sú dostupné na našej webstránke v zložke dokumenty (tlačivá budú k dispozícii aj v pondelok v každej triede). Minimalizujte prosím čas strávený pri odovzdávaní a preberaní detí v priestoroch MŠ.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti sa bude predkladať opakovane po 7 dňoch. Zároveň sa MŠ riadi COVID AUTOMATOM, ktorý určuje otvorenie/zatvorenie MŠ podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

——————————————————

Na základe rozhodnutia ministra školstva a v spolupráci so zriaďovateľom, Vám oznamujeme, že Materská škola Lednické Rovne bude otvorená od 08. februára pre všetky deti .

Podmienkou nástupu dieťaťa je predloženie ,,Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti” s vyhlásením, že zákonný zástupca má negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, alebo sa na neho vzťahuje výnimka (test nesmie byť starší ako 7 kalendárnych dní). Zároveň musia deti absolvovať ranný filter. Aktuálne informácie ohľadom pretestovania rodičov/zákonných zástupcov nájdete na stránke obce

www.lednickerovne.sk

Tlačivo Čestné prehlásenie je na web stránke školy v časti Dokumenty a bude k dispozícii aj na triede.

Dodržiavajte hygienické nariadenia – rúško, odstup, dezinfekcia rúk !!!

—————————————————————

MŠ Lednické Rovne oznamuje, že zákonný zástupca je povinný platiť poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ vo výške 18,00€ na jedno dieťa každý mesiac. Uvedená suma sa vyberá v zmysle všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2019.

V zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok v materskej škole neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky:

a) dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,

c) dieťa, ktoré je zdravotne postihnuté a navštevuje MŠ 2x týždenne na 2.hod.,

d) dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Zákonný zástupca môže požiadať o vrátenie poplatku:

ak má dieťa prerušenú dochádzku do predškolského zariadenia na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, v zmysle Zákona 245 Z.z. (žiadosť na web stránke školy)

———————————————————————

OZNAM !!!

MŠ Lednické Rovne oznamuje, že prevádzka materskej školy bude prerušená dňa 17.02.2021 z technických príčin – prerušenie dodávky energií (elektrina)

——————————————————————————

Vážení rodičia,

na základe usmernenia z MŠVVaŠ SR Materská škola Lednické Rovne pokračuje v nastavenom režime aj nasledujúci týždeň (25.01.-29.01.2021). Do materských škôl môžu ísť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých ktorí nemôžu pracovať z domu.

————————————————————————

Na základe ukončeného zisťovania záujmu zákonných zástupcov detí a zisteného počtu prihlásených detí, budú v prevádzke dve dolné triedy (Motýliky a Slniečka) od 11.01.2021 do 22.01.2021 v čase od 6.30 hod. do 15.30 hod.

Deti z triedy Žabky budú umiestnené do triedy Motýlikov

Deti z triedy Lienky a Včielky budú umiestnené do triedy Slniečka

Odporúčame sledovať webovú stránku MŠ Lednické Rovne, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie.

————————————————————————

Aktuálny oznam platný od 8.2.2021❗

Na základe rozhodnutia ministra školstva a v spolupráci so zriaďovateľom ,Vám oznamujeme, že Materská škola Lednické Rovne bude otvorená od 08. februára pre všetky deti .

Podmienkou nástupu dieťaťa je predloženie ,,Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti” s vyhlásením, že zákonný zástupca má negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, alebo sa na neho vzťahuje výnimka (test nesmie byť starší ako 7 kalendárnych dní). Zároveň musia deti absolvovať ranný filter. Aktuálne informácie ohľadom pretestovania rodičov/zákonných zástupcov nájdete na stránke obce

https://www.lednickerovne.sk/

Tlačivo Čestné prehlásenie je na web stránke školy v časti – Dokumenty a bude k dispozícii aj na triede.

Dodržiavajte hygienické nariadenia- rúško, odstup, dezinfekcia rúk !!!

————————————————————–

Vážení rodičia,

na základe usmernenia z MŠVVaŠ SR Materská škola Lednické Rovne bude v prevádzke od 11.01.2021 pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Preto je potrebné telefonicky alebo mailom nahlásiť svoje dieťa na pobyt dieťaťa v MŠ do 7.1.2020 do 12,00 hodiny. Na základe tejto informácie budú vytvorené skupiny detí, ktoré sa nebudú počas lockdownu meniť.

Kontakt: 0948 861 900, 0911378336

Email: ms.ledrovne@gmail.com

V obci Lednické Rovne bude v dňoch 9. a 10. januára regionálne testovanie. Vzhľadom k vážnej situácii zriaďovateľ MŠ apeluje na všetkých zúčastniť sa testovania a pri vstupe do MŠ sa preukázať negatívnym testom.

———————————————————————————


———————————————————————————–

Riaditeľstvo Materskej školy Lednické Rovne v zastúpení Bc. Jarmilou Provazníkovou Vám oznamuje, že prevádzka MŠ bude prerušená v čase od 23.12.2020 do 06.01.2021, z dôvodu vianočných sviatkov a zimných prázdnin. Nástup detí do MŠ bude 07.01.2021

————————————————————————————

Žiadame rodičov o dodržiavanie všetkých nariadení a usmernení. Viac info. na vchode do budovy MŠ alebo na www.minedu.sk

———————————————————————————–

OZNAM!!!!

Aby sme zabránili zhromažďovaniu a zdržiavaniu sa v šatniach, prosíme rodičov, aby si dokumenty, ktoré sú potrebné na vstup do MŠ, stiahli alebo vyzdvihli v MŠ. Tieto potom prinesiete v prvý deň a odovzdáte ich triednej učiteľke.

Dokumenty nájdete na našej webstránke v časti Dokumenty

(Vyhlásenie pred zač.šk.roka 2020/2021 a Vyhlásenie o bezinfekčnosti).

Ďakujeme za pochopenie

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“ Robert Fulghum

Kvalifikované učiteľky

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje deväť kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

Učenie hrou

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Spolupráca

MŠ úzko spolupracuje s obecným úradom, CPPP, ZŠ, ZUŠ, detskou lekárkou, obecnou políciou, s CVČ v Púchove a s rodičmi.

Projekty

Neustále sa snažíme zapájať do rôznych projektov, aby sme získalli finančné prostriedky na zlepšenie a skvalitnenie prostredia pre Vaše deti. Naposledy sme získali finančnú podporu 15000,- eur na zlepšenie nášho školského dvora.

Zamestnanci MŠ

Pedagogickí zamestnanci:

Bc. Jarmila Provazníková – Riaditeľka

Bc. Viktória Marry – Zástupkyňa

Gabriela Barboráková – Triedna učiteľka

Bc. Stanislava Turzová – Učiteľka

Mgr. Radoslava Červená – Triedna učiteľka

Bc. Gabriela Balážová – Triedna učiteľka

Bc. Barbora Mitašová – Učiteľka

Darina Gabrišová – Triedna učiteľka

Simoneta Mašlaňová – Triedna učiteľka

Mgr. Petra Kolláriková – Učiteľka

Andrea Prekopová – Učiteľka (materská dov.)

Pedagogickí asistenti:

Bc. Tatiana Ragasová

Bc. Ľubomíra Vraníková

Prevádzkoví zamestnanci:

Ing. Jana Pavelková – Ekonómka, účtovníčka

Jana Trnková – Vedúca školského stravovania,

pranie, žehlenie

Janette Hodálová – Upratovačka

Mária Kormendyová – Upratovačka

Viliam Hýbela – Školník

Zamestnanci ŠJ pri MŠ:

Zdenka Blažejová – Hlavná kuchárka

Zdenka Ondrichová – Kuchárka

Hana Provazníková – Kuchárka

0
Deti
0
Pedagogický zamestnanci
0
Pedagogický asistenti
0
Triedy

Naša Materská škola