Rozlúčka s pani doktorkou MUDr. Fuzáková

Slnko mi dalo zlatú kriedu a ja s ňou kreslím na ploty,

Že máme ,mama, pri škôlke tetu dobrú – ako ty.

Má pre nás recept s liečikami, vitamíny, sirupček pre bábu.

A dobré oči, Oči mamy. Dva motýliky z hodvábu.

S nami sa baví, lieči nás, aby nám pekne kvitol deň.

Pridaj mi slnko zlatej kriedy, ja mám dnes plno roboty!

Maľujem tetu…pani doktorku . Slncovú dobrú ako ty!

——————————————————————————————————

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí do MŠ Lednické Rovne na školský rok 2021/2022 si príďte osobne prevziať dňa 15.06.2021 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. (potrebné je doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu)

———————————————

Prerušenie prevádzky

Riaditeľstvo Materskej školy Lednické Rovne oznamuje, že prevádzka MŠ bude prerušená v čase od 19.07.2021 do 20.08.2021 z dôvodu letných prázdnin a pravidelnej údržby.

——————————————————-

Voľné pracovné miesto

Riaditeľstvo MŠ Lednické Rovne oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľky od 01.09.2021

Úväzok: 100%, na dobu určitú, plat v závislosti od dosiahnutého vzdelania a praxe

Požadované kvalifikačné predpoklady:

úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

– žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi,

– profesijný životopis a motivačný list,

– súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 15.06.2021 na adresu: Materská škola Lednické Rovne, Súhradka 204, 02061 Lednické Rovne, alebo na email ms.ledrovne@gmail.com

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor.

—————————————————-

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca dieťaťa predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti, od 3.5.2021

—————————————————————–

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať nasledovne:

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Žiadosť si môžu zákonní zástupcovia stiahnuť z webovej stránky MŠ Lednické Rovne https://www.msledrovne.sk/ v časti dokumenty.

Vyplnenú žiadosť podá osobne, iba jeden zákonný zástupca za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení (vstup len s rúškom/respirátorom na tvári, bezpečnostné odstupy osôb min. 2 metre, vlastné pero) dňa 03.05.2021 v čase od 8:00 – 13:00 hod. a 04.05.2021 v čase od 12:00 – 15:00 hod.

Ak nemá zákonný zástupca možnosť stiahnuť si žiadosť z webovej stránky MŠ , bude táto pripravená v hlavnom vchode materskej školy. Žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/ 2009 Z. z.

Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi.

Rodič môže podať žiadosť aj poštou na adresu materskej školy: Materská škola Lednické Rovne, Súhradka 204, 02061 Lednické Rovne, odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mailovú adresu ms.ledrovne@gmail.com.

Žiadosť môže doručiť aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

——————————————————————–

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Eduarda Schreibera

na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 20. apríla 2021 do 21. apríla 2021.

Viac info. https://www.zsledrovne.sk/

———————————————————————————-

Miesto prijímania žiadostí na školský rok 2021/2022: MŠ Lednické Rovne

Termín: od 03.05.2021-04.05.2021

Čas: od 08.00 hod. – 13.00 hod

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SRč. 308/ 2009 Z. z.

Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ:

 spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,

 prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku (deti, ktoré do 31.08. 2021 dovŕšia 5 rokov),

 Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole je na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o prijatie si môžete stiahnuť na webovej stránke školy http://www.msledrovne.sk/ a vyzdvihnúť v kancelárii riaditeľky MŠ v mesiaci apríl v čase od 10,00 hod. – 12.00 hod. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je potrebné potvrdiť od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Prerokované so zriaďovateľom dňa 18.02.2021

Bc. Jarmila Provazníková Mgr. Marián Horečný

Riaditeľka MŠ Starosta obce

—————————————————————

MŠ Lednické Rovne oznamuje, že zákonný zástupca je povinný platiť poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ vo výške 18,00€ na jedno dieťa každý mesiac. Uvedená suma sa vyberá v zmysle všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2019.

V zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok v materskej škole neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky:

a) dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,

c) dieťa, ktoré je zdravotne postihnuté a navštevuje MŠ 2x týždenne na 2.hod.,

d) dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Zákonný zástupca môže požiadať o vrátenie poplatku:

ak má dieťa prerušenú dochádzku do predškolského zariadenia na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, v zmysle Zákona 245 Z.z. (žiadosť na web stránke školy)

———————————————————————

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“ Robert Fulghum

Kvalifikované učiteľky

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje deväť kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

Učenie hrou

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Spolupráca

MŠ úzko spolupracuje s obecným úradom, CPPP, ZŠ, ZUŠ, detskou lekárkou, obecnou políciou, s CVČ v Púchove a s rodičmi.

Projekty

Neustále sa snažíme zapájať do rôznych projektov, aby sme získalli finančné prostriedky na zlepšenie a skvalitnenie prostredia pre Vaše deti. Naposledy sme získali finančnú podporu 15000,- eur na zlepšenie nášho školského dvora.

Zamestnanci MŠ

Pedagogickí zamestnanci:

Bc. Jarmila Provazníková – Riaditeľka

Bc. Viktória Marry – Zástupkyňa

Gabriela Barboráková – Triedna učiteľka

Bc. Stanislava Turzová – Učiteľka

Mgr. Radoslava Červená – Triedna učiteľka

Bc. Gabriela Balážová – Triedna učiteľka

Bc. Barbora Mitašová – Učiteľka

Darina Gabrišová – Triedna učiteľka

Simoneta Mašlaňová – Triedna učiteľka

Mgr. Petra Kolláriková – Učiteľka

Andrea Prekopová – Učiteľka (materská dov.)

Pedagogickí asistenti:

Bc. Tatiana Ragasová

Bc. Ľubomíra Vraníková

Prevádzkoví zamestnanci:

Ing. Jana Pavelková – Ekonómka, účtovníčka

Jana Trnková – Vedúca školského stravovania,

pranie, žehlenie

Janette Hodálová – Upratovačka

Mária Kormendyová – Upratovačka

Viliam Hýbela – Školník

Zamestnanci ŠJ pri MŠ:

Zdenka Blažejová – Hlavná kuchárka

Zdenka Ondrichová – Kuchárka

Hana Provazníková – Kuchárka

0
Deti
0
Pedagogický zamestnanci
0
Pedagogický asistenti
0
Triedy

Naša Materská škola