Oznamy

Milí rodičia,

v mesiaci jún platíte za stravu a poplatok MŠ posledný krát.

Potom prerušte trvalé príkazy. U predškolákov zrušte úplne.

Preplatok za stravu za obdobie september 2019 až august 2020 Vám pošleme na účet v septembri 2020.

Zmenu účtu nahláste u vedúcej ŠJ.

————————————————————————————————————————–

Riaditeľstvo MŠ Lednické Rovne oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľ/ka od 01.09.2020

Úväzok: 100%, na dobu určitú, plat v závislosti od dosiahnutého vzdelania a praxe.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

– žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi,

– profesijný životopis a motivačný list,

– súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 30 .06.2020 na adresu: Materská škola Lednické Rovne, Súhradka 204, 02061 Lednické Rovne, alebo na email ms.ledrovne@gmail.com

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor.

————————————————————————

Oznam – prerušenie prevádzky počas letných prázdnin

Riaditeľstvo MŠ Lednické Rovne oznamuje rodičom, že po dohode so zriaďovateľom bude prevádzka MŠ prerušená počas letných prázdnin v čase od 27.7. do 31.8.2020. Počas prerušenia prevádzky začína projekt prístavby MŠ. Pri výbere detí na mesiac júl budú prednostné kritéria: zamestnaní obidvaja zákonní zástupcovia.

Školský rok 2020/2021 začne 02.09.2020

Ďalšie informácie na našej web stránke.

Ďakujem za pochopenie.

———————————————————————————————————————————-

Rozlúčka predškolákov

Dňa 29.6.2020 v dopoludňajších hodinách uskutočníme v našej MŠ rozlúčku s predškolákmi. Prosíme rodičov detí predškolského veku (kto môže), aby prišiel s dieťaťom o 10,00 hod. na školský dvor. Predškoláci budú obdarovaní darčekmi v podobe školských potrieb, ktoré sponzorovalo rodičovské združenie pri MŠ.

Prosíme rodičov, aby si zobrali osobné veci svojich detí zo skriniek.

———————————————————————————————————————————-

Na základe uvoľnenia podmienok pre prevádzku škôl od 15.6.2020 (dochádzka je naďalej dobrovoľná), MŠ Lednické Rovne pokračuje naďalej v režime tak, ako bol nastavený od 1.6.2020. V súrnych prípadoch (napr. návrat do zamestnania) je však možné ešte dieťa do MŠ na mesiac jún nahlásiť na tel. č. 0948 861 900.

Naďalej budú dodržiavané odporúčané hygienicko-epidemiologické opatrenia.

———————————————————————————————————————————-

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

———————————————————————————————————————————-

Vážení rodičia!

ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne oznamuje termíny

prevzatia rozhodnutí o prijatí do 1. ročníka ZŠ (bez prítomnosti dieťaťa)

10. jún 2020 od 08:00 hod. do 14:00 hod.

11. jún 2020 od 08:00 hod. do 14:00 hod.

12. jún 2020 od 08:00 hod. do 12:00 hod.

v priestoroch školy v pavilóne „B“ na prízemí.

Pri preberaní rozhodnutia je potrebné sa preukázať občianskym preukazom zákonného zástupcu a rodným listom dieťaťa.

V prípade, ak príde prevziať rozhodnutie iba jeden zákonný zástupca žiaka, je potrebné priniesť splnomocnenie od druhého zákonného zástupcu na vykonanie všetkých úkonov súvisiacich s prijatím dieťaťa do základnej školy.

Ak máte záujem o ŠKD (prevádzka Školského klubu detí od 11:00 do 16.00 hod.), vyplňte aj Prihlášku do ŠKD a prineste ju so sebou v deň prevzatia rozhodnutia.

———————————————

Materská škola Lednické Rovne, po dohode so zriaďovateľom, obnovuje prevádzku na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR od 1. júna 2020. Návrat do MŠ je však na dobrovoľnej báze.

Prevádzkový čas Materskej školy Lednické Rovne

bude od 1. júna 9 hodín, t.j. od 6,30 hod. – do 15,30 hod.

– Príchod do MŠ : 6,30 – 8,00 hod.

– Odchod z MŠ (poldenný) : 11,40 – 12,00 hod.

– Odchod z MŠ (celodenný): 14,30 – 15,30 hod.

V ostatnom čase bude budova MŠ uzamknutá!!! Riadiť sa pokynmi služby pri dverách.

Na základe zápisných lístkov boli vytvorené 4 triedy (po 15 detí) podľa vydaných kritérií. Zoznam detí (tried) nájdete pri vstupe do budovy MŠ. V mesiaci jún začína i prístavba MŠ, prosíme preto rodičov o dodržiavanie usmernení vstupov a pohybu v objekte MŠ . Používa sa iba vchod (brána) od potravín Súhradka.

———————————————

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19:

• Pred budovami MŠ minimalizovať zhromažďovanie osôb z dôvodu obmedzenia kontaktov medzi nimi (dodržiavanie odstupov).

• Dieťa prichádza a odchádza z MŠ vždy v sprievode jednej dospelej osoby.

• Pred vstupom do budovy MŠ sa každý deň uskutoční u všetkých osôb meranie telesnej teploty bezkontaktnými teplomermi a dezinfekcia rúk.

• Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 – zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu a s inými príznakmi akútnej infekcie dýchacích ciest nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.

• Zákonný zástupca pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ každý deň podpíše „Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa“.

• Prístup osôb do šatní bude regulovaný na max. 2 dospelé osoby naraz a obmedzený na max. 10 minút. Z týchto dôvodov bude odovzdávanie detí do MŠ a preberanie detí z MŠ trvať dlhšie, preto treba rátať s časovou rezervou.

• Zákonný zástupca aj dieťa vstupujú do šatne v rúškach.

• Zákonný zástupca je povinný mať počas celého pobytu v interiéri MŠ na tvári rúško.

• Dieťa vstupuje do triedy bez rúška, rúško uloží zákonný zástupca do skrinky dieťaťa.

• Zákonný zástupca vloží ďalšie čisté (náhradné) rúško svojmu dieťaťu do skrinky.

• Obe rúška pre deti musia byť podpísané.

• Zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domáceho prostredia!

———————————————–

Povinnosti zákonného zástupcu:

• zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),

• odovzdáva dieťa výhradne učiteľke v určenej triede,

• pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky viac ako tri dni predloží písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,

• v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky v triede a riaditeľku MŠ,

• bezodkladne informuje učiteľky MŠ a riaditeľku MŠ o nahlásení karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom,

• pre tieto uvedené príčiny bude dieťa z MŠ vylúčené.

————————————————–

Žiadosti o prijatie do MŠ na šk.rok 2020/2021

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre šk. r. 2020/2021

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať, v zmysle Rozhodnutia ministra školstva (Číslo: 2020/10610:1-A1030, Bratislava 26. marca 2020 , časť pre materské školy) nasledovne:

a) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí,

b) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. (To nastane v prípade dlhodobého uzatvorenia MŠ)

Po skončení núdzového stavu, ktorý vyhlásila vláda SR (uznesenia č. 114 z 15.03.2020 a č. 115 z 18.02.2020), zákonní zástupcovia doručia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho očkovaní, najneskôr však do skončenia adaptačného pobytu – do 30.11.2020, následne dieťa plynule pokračuje v riadnom edukačnom procese,

c) ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnov-zdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. (To nastane v prípade dlhodobého uzatvorenia MŠ)

Po skončení núdzového stavu, ktorý vyhlásila vláda SR (uznesenia č. 114 z 15.03.2020 a č. 115 z 18.02.2020), zákonní zástupcovia doručia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho očkovaní a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr však do skončenia diagnostického pobytu – do 30.11.2020, následne dieťa plynule pokračuje v riadnom edukačnom (vzdelávacom)procese.

Žiadosť si môžu zákonní zástupcovia stiahnuť z webovej stránky MŠ Lednické Rovne www.msledrovne.sk

Vyplnenú žiadosť a podpísanú od oboch zákonných zástupcov dieťaťa podá osobne iba jeden zákonný zástupca. Vloží ju do pripravenej papierovej schránky umiestnenej v hlavnom vchode materskej školy, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení (vstup len s rúškom na tvári, bezpečné odstupy osôb min. 2 metre, vlastné pero, ochranné rukavice) v termínoch 04.05. 2020 dopoludnia v čase od 08,00 h – do 11,00 h a 05.05.2020 v čase od 12,00 h – do 15,00 h.

Ak nemá zákonný zástupca možnosť stiahnuť si žiadosť z webovej stránky, táto bude pripravená, v uvedené dni v hlavnom vchode MŠ.

Podmienky prijímania v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z zostávajú nezmenené. https://www.minedu.sk/data/files/9270_prijimanie-deti-na-predprimarne-vzdelavanie_december-2019_final2.pdf

Po zaevidovaní prihlášky a ich celkovej sumarizácii po oboch termínoch zápisu, riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí/ neprijatí dieťaťa iba na adaptačný pobyt a rozhodnutie odovzdá zákonnému zástupcovi. V prípade ďalších zmien toto usmernenie bude priebežne doplnené.

——————————————————————————–

Oznamy k poplatkom

Riaditeľka Materskej školy v Lednických Rovniach , po prerokovaní so zriaďovateľom MŠ Obcou Lednické Rovne informuje, že zákonní zástupcovia detí môžu v období prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie, vyhlásenej Vládou SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID -19, zastaviť platby určené VZN č.3/2019 zo dňa 28.05.2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Milí rodičia,

rozhodli sme sa, že Vám takto cez FB a internetovú stránku školy budeme posielať aktivity, ktoré by sme inak robili v MŠ. Možno Vám takto trošku pomôžeme s vymýšľaním aktivít.

Vzhľadom na situáciu aká je, neboli splnené úlohy za dva týždne: Zvieratká a ich mláďatá a Jarnou záhradou, ktoré by mali deti ovládať. Preto dávame návod, ako by ste mohli s deťmi využiť voľný čas a zároveň ich niečo naučiť, čo bolo cieľom škôlky. Ako pomoc môžete využiť nasledovné prezentácie, pracovné listy, hry , básničky, pesničky, príbehy.

V časti Aktivity pre deti, v priloženej tabuľke, je rozpísaný plán aktivít celého týždňa. V poslednom stĺpci sú dané konkrétne aktivity pre deti, ktoré môžete realizovať. Jednotlivé pracovné listy, prezentácie alebo nápady si jednoducho stiahnete pod tabuľkou 🙂

Ak bude i naďalej karanténa, postupne budeme pridávať ďalšie úlohy a námety na aktivity.

Upozornenie pre rodičov

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR bude materská škola zatvorená od 30.03.2020 do odvolania z dôvodu prebiehajúcich opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 !

Obnovenie prevádzky bude oznámené prostredníctvom webovej stránky materskej školy.

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“ Robert Fulghum

Kvalifikované učiteľky

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje deväť kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

Učenie hrou

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Spolupráca

MŠ úzko spolupracuje s obecným úradom, CPPP, ZŠ, ZUŠ, detskou lekárkou, obecnou políciou, s CVČ v Púchove a s rodičmi.

Projekty

Neustále sa snažíme zapájať do rôznych projektov, aby sme získalli finančné prostriedky na zlepšenie a skvalitnenie prostredia pre Vaše deti. Naposledy sme získali finančnú podporu 15000,- eur na zlepšenie nášho školského dvora.

Zamestnanci MŠ

Pedagogický zamestnanci

Bc. Jarmila Provazníková – Riaditeľka

Bc. Viktória Marry – Zástupkyňa

Mgr. Dana Balážová – Triedna učiteľka

Gabriela Barboráková – Učiteľka

Darina Gabrišová – Triedna učiteľka

Milada Pfefferová – Triedna učiteľka

Andrea Prekopová – Učiteľka (materská dov.)

Simoneta Mašlaňová – Triedna učiteľka

Mgr. Radoslava Červená – Učiteľka

Bc. Gabriela Balážová – Učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

Ing. Jana Pavelková – Ekonómka, účtovníčka

Jana Trnková – Vedúca školského stravovania,

pranie, žehlenie

Janette Hodálová – Upratovačka

Mária Kormendyová – Upratovačka

Viliam Hýbela – Školník

Zamestnanci ŠJ pri MŠ:

Zdenka Blažejová – Hlavná kuchárka

Zdenka Ondrichová – Kuchárka

Hana Provazníková – Kuchárka

0
Deti
0
Učitelia
0
Triedy

Rodičovská zábava

26.10.2019 o 20.00 hod. v KD v Lednických Rovniach

0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Naša Materská škola