Oznamy

Povinnosti zákonného zástupcu s platnosťou od 16.09.2020

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)

– Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

– Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.

– Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

– Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

– V prípade, že u žiak je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

———————————————————————————————————————


OZNAM!!!!

Aby sme zabránili zhromažďovaniu a zdržiavaniu sa v šatniach, prosíme rodičov, aby si dokumenty, ktoré sú potrebné na vstup do MŠ, stiahli alebo vyzdvihli v MŠ. Tieto potom prinesiete v prvý deň a odovzdáte ich triednej učiteľke.

Dokumenty nájdete na našej webstránke v časti Dokumenty

(Vyhlásenie pred zač.šk.roka 2020/2021 a Vyhlásenie o bezinfekčnosti).

Ďakujeme za pochopenie

——————————————————————————————————————————–

Povinnosti zákonného zástupcu

Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa materskej školy zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič.

Zákonný zástupca:

 Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy – nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.

 Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

 Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke priamo v príslušnej triede.

 Ak je to nevyhnutné, môže sa doniesť hračka z domu, jedine na spinkanie, ale nebude sa prenášať, ostáva po celý čas v MŠ.

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku školy.

 Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

———————————————————————————————————————————

Výberové konanie

Materská škola Lednické Rovne, Súhradka 204, 02061 Lednické Rovne vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

pedagogický asistent (pedagogický zamestnanec), 2 pracovné miesta,

Miesto výkonu práce: Materská škola Lednické Rovne, Súhradka 204, 02061 Lednické Rovne

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú, dohodou, alebo do 31.8.2022

Termín nástupu: dohodou, najskôr k 1.9.2020

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Náplň práce pedagogického asistenta: Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. uľahčuje adaptáciu detí na nové prostredie. Podieľa sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy.

Platové náležitosti: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

Emailové odpovede a pozvánky na výberové stretnutie budeme adresovať iba tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritéria pre výkon funkcie.

Doklady doručiť do 28.8.2020 osobne, e-mailom alebo poštou na adresu MŠ.

Kontakt: e-mail: ms.ledrovne@gmail.com , telefón: 0948 861 900

——————————————————————————————————————————

Riaditeľstvo MŠ Lednické Rovne, po dohode so zriaďovateľom, oznamuje rodičom, že otvorenie MŠ v novom školskom roku 2020/2021 bude dňa 07.09.2020. (Dôvod oneskorenia: rekonštrukcia kuchyne, prístavba triedy) Ďakujeme za pochopenie. O akejkoľvek zmene Vás budeme informovať.

Riaditeľka MŠ

Starosta obce Lednické Rovne

——————————————————————————————————————————–

Oznam

Riaditeľstvo Materskej školy Lednické Rovne oznamuje rodičom, aby si prišli prevziať čísla účtov na úhradu stravného a poplatku MŠ na školský rok 2020/2021 u p. Trnkovej od 26.8.2020 do 31.8.2020 v kancelárii vedúcej školskej jedálne.

————————————————————————————————————-

Riaditeľstvo MŠ Lednické Rovne oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľ/ka od 01.09.2020

Úväzok: 100%, na dobu určitú, plat v závislosti od dosiahnutého vzdelania a praxe.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

– žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi,

– profesijný životopis a motivačný list,

– súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 30 .06.2020 na adresu: Materská škola Lednické Rovne, Súhradka 204, 02061 Lednické Rovne, alebo na email ms.ledrovne@gmail.com

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor.

————————————————————————

Oznam – prerušenie prevádzky počas letných prázdnin

Riaditeľstvo MŠ Lednické Rovne oznamuje rodičom, že po dohode so zriaďovateľom bude prevádzka MŠ prerušená počas letných prázdnin v čase od 27.7. do 31.8.2020. Počas prerušenia prevádzky začína projekt prístavby MŠ. Pri výbere detí na mesiac júl budú prednostné kritéria: zamestnaní obidvaja zákonní zástupcovia.

Školský rok 2020/2021 začne 02.09.2020

Ďalšie informácie na našej web stránke.

Ďakujem za pochopenie.

————————————————————————————————————-

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“ Robert Fulghum

Kvalifikované učiteľky

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje deväť kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

Učenie hrou

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Spolupráca

MŠ úzko spolupracuje s obecným úradom, CPPP, ZŠ, ZUŠ, detskou lekárkou, obecnou políciou, s CVČ v Púchove a s rodičmi.

Projekty

Neustále sa snažíme zapájať do rôznych projektov, aby sme získalli finančné prostriedky na zlepšenie a skvalitnenie prostredia pre Vaše deti. Naposledy sme získali finančnú podporu 15000,- eur na zlepšenie nášho školského dvora.

Zamestnanci MŠ

Pedagogický zamestnanci

Bc. Jarmila Provazníková – Riaditeľka

Bc. Viktória Marry – Zástupkyňa

Mgr. Dana Balážová – Triedna učiteľka

Gabriela Barboráková – Učiteľka

Darina Gabrišová – Triedna učiteľka

Milada Pfefferová – Triedna učiteľka

Andrea Prekopová – Učiteľka (materská dov.)

Simoneta Mašlaňová – Triedna učiteľka

Mgr. Radoslava Červená – Učiteľka

Bc. Gabriela Balážová – Učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

Ing. Jana Pavelková – Ekonómka, účtovníčka

Jana Trnková – Vedúca školského stravovania,

pranie, žehlenie

Janette Hodálová – Upratovačka

Mária Kormendyová – Upratovačka

Viliam Hýbela – Školník

Zamestnanci ŠJ pri MŠ:

Zdenka Blažejová – Hlavná kuchárka

Zdenka Ondrichová – Kuchárka

Hana Provazníková – Kuchárka

0
Deti
0
Učitelia
0
Triedy

Rodičovská zábava

26.10.2019 o 20.00 hod. v KD v Lednických Rovniach

0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Naša Materská škola